Algemene beschouwingen

Voorzitter, leden van de raad, aanwezigen op de publieke tribune, de fractie van GroenLinks kijkt tevreden terug op de resultaten tot nu toe...

... wel vragen we ons af of deze tevredenheid ook door de inwoners van onze gemeente wordt gedeeld. Het antwoord vond ik in het rapport "Leefbaarheid en Veiligheid in de gemeente Zutphen". Het blijkt dat we overwegend tevreden zijn en bovendien dat de tevredenheid nog toeneemt. De waardering van de gemeentelijke dienstverlening krijgt nog geen stevige voldoende maar neemt ook toe. Grosso modo dus niet alleen tevredenheid bij ons maar ook bij de inwoners van Zutphen. Volgens mijn fractie mogen we ons gemeentebestuur daarvoor (bij wijze van uitzondering) wel eens complimenteren.

Afgelopen jaar hebben we veel activiteiten ontplooid. Maakte ik vorig jaar melding van onze grote ambities zoals De Mars, het VCP en de IJsselsprong, nu constateer ik dat we ook veel hebben waargemaakt: de plannen voor De Mars zijn op belangrijke onderdelen in uitvoering, de evaluatie van het VCP is op een haar na gevild en de planvorming voor de IJsselsprong is praktisch rijp voor het omwisselingbesluit. Al deze plannen zijn bovendien in nauwe samenspraak met de bevolking tot stand gebracht.

Daarnaast hebben we vele andere werkzaamheden verricht, zowel enkele grote als een lange rij minder grote projecten en activiteiten. Dit alles hebben we gerealiseerd onder moeilijke financiële omstandigheden. Het is ons gelukt omdat we slim gebruik hebben gemaakt van bestaande geldstromen en zuinig zijn omgesprongen met de beschikbare middelen. Daarbij hebben we onze organisatie gepijnigd door keer op keer te bezuinigen. Vele arbeidsplaatsen krimp en ruim 6 miljoen euro bezuinigingen waren daarvan het gevolg.

Bij dat alles blijkt dat we onze financiën goed op orde hebben weten te houden: de accountants zijn weer tevreden en komen opnieuw tot goedkeurende verklaringen.

Het effect is geweest dat de inwoners van Zutphen voor dit alles niet meer zijn gaan betalen. Jarenlang hebben we een belangrijke inkomstenbron, de OZB, niet verder verhoogd dan de normale prijsstijging. Wel investeren in voorzieningen en verbeteringen maar geen verhoging van de OZB-tarieven. Hier moest wel een eind aan komen en vandaag is het dan zo ver. In deze voorjaarsnota staan voorstellen voor inkomensverhoging door. Mijn fractie is hierover niet verbaast. We vinden het redelijk om nu (eindelijk) aan de inwoners van onze gemeente een extra bijdrage vragen voor de zaken die we in onze gemeente tot stand hebben gebracht en nog tot stand gaan brengen.

Een nota met uitdagingen!

In de huidige voorjaarsnota is het college grondig en zorgvuldig te werk gegaan. Daarbij is niet geschuwd heilige huisjes ter discussie te stellen. De nota getuigt van durf en visie. Het resultaat mag er wezen: niet alleen biedt de voorjaarsnota het perspectief op een sluitende meerjarenbegroting, ze biedt tevens de mogelijkheid voor eigen invulling en daarmee de ruimte voor een echte politieke discussie. Deze uitdaging spreekt ons zeer aan! Zozeer zelfs dat we onverkort instemmen met de voorstellen voor bezuiniging en verhoging van de inkomsten.

Wel willen we enkele pijnpunten uit de voorstellen en enkele van onze wensen aan de orde stellen. Dit willen we doen in het kader van de invulling van de geboden vrije ruimte. Ik stel ze hierna aan de orde.

Verkeer en Vervoer (4)

Rode loper vanuit Zuidwijken. Eind jaren negentig nam GroenLinks het initiatief voor een fietsvriendelijke binnenstad. In dat verband bepleitten we de fietsenstalling en de rode lopers. De fietsenstalling is afgerond en oogst alom lof. De eerste rode loper wordt binnenkort opgeleverd en daarmee is een goede fietsverbinding is ontstaan tussen Leesten en het centrum. Het is nu zaak de ontwikkeling van het fietsnetwerk vast te houden. Daarom pleiten we ervoor dat het college in de resterende zittingstijd de voorbereidingen treft voor de aanleg van een tweede rode loper. Wat ons betreft een vanuit de Zuidwijken naar het centrum.

Verbetering van het VCP. Ons VCP hebben we geëvalueerd. Daaruit is gebleken dat het nog niet zo’n gek plan is geweest wat we in 1996 hebben samengesteld. Wel blijken op enkele punten verbeteringen mogelijk. We dringen erop aan deze mogelijkheden voortvarend uit te voeren zodat deze in 2010 zijn gerealiseerd.

Natuur en Milieu (8)

Meer groen in de stad. Een punt dat ons zorgen baart is het aantal signalen over de (vermeende) afname van het groen in de stad. We pleiten ervoor om met ons groen nog zorgvuldiger om te gaan dan we nu al doen en bovendien pleiten we ervoor om gedurende de resterende zittingsperiode gericht te gaan werken aan toename van groen in onze gemeente. We zien met belangstelling de herziening van het groenbeleidsplan tegemoet en hopen daarin de eerste concrete voorstellen te vinden in dit verband.

Meandering van de Berkel. In onze bebouwde kom kennen we waardevolle, natuurlijke, gebieden. Ik noem de groene vingers, de vijvers en de grachten. De natuurlijke waarde ervan stijgt naarmate er ze beter in verbinding staan met andere natuurgebieden. Wij pleiten er dan ook voor om de bestaande verbindingen ecologisch te optimaliseren door realisatie van meer natuurlijke en meanderende Berkeloevers in onze gemeente zoals het Waterschap deze ten oosten van onze gemeente al heeft gerealiseerd. In dat verband zien we met belangstelling de voorstellen tegemoet die het college binnenkort aan ons gaat voorleggen.

Energieneutrale gemeente. Vorig jaar hebben we raadsbreed een motie aangenomen van GroenLinks en PvdA met de opdracht om in 2020 een energieneutrale gemeente te zijn. Bij enkelen rees de vraag of we de lat niet te hoog hebben gelegd. Alle reden dus om de uitvoering van deze motie snel en energiek aan te pakken. Nu blijkt dat in de voorstellen geen middelen zijn opgenomen om dit te doen. Dit vinden we een valse start en dat baart ons zorgen. Daarom willen we samen met de PvdA een amendement indienen om aan de bestaande formatie 1 fte toe te voegen die speciaal wordt ingezet om uitvoering te geven aan genoemde motie.

Sport (9)

Kunstgras voor AZC en MHC. Vorig jaar meldde ik dat de sportvereniging AZC wil uitbreiden en dat de Mixed Hockeyclub een kunstgrasveld vroeg. Nu we een totaal overzicht hebben van de knelpunten in de sport willen we beide wensen honoreren. We dienen samen met PvdA, CDA, VVD en SP een motie in om te bewerkstellingen dat beiden nog in 2009 de beschikking krijgen over een kunstgrasveld.

Meijerink. Onze plannen voor een modern en goed geoutilleerd sportpark op het Meijerink hebben vertraging opgelopen. Ik vertel U niets nieuws naar ik aanneem. Wat ons, gegeven de malaise, zorgen baart is dat het nog lang duurt voordat de sportverenigingen hun nieuwe accommodatie op het Meijerink kunnen betrekken. We spreken de hoop uit dat de clubs het complex zo spoedig mogelijk kunnen betrekken en dringen er bij het college op aan zich hiervoor maximaal in te spannen.

Onderwijs, Jeugd en jongeren (10)

Jongerencentrum. Het voorstel om Pand O te sluiten moeten we zien in relatie tot het voornemen om een andere, betere accommodatie te betrekken. Daar wordt naar gezocht. De vraag is of tussen het moment van sluiting en de opening van een alternatief veel tijd zit. Indien dit het geval is dringen we er bij het college op aan voorzieningen te treffen voor de tussen periode.

Peuterspeelzaalwerk. De gemeentelijke bijdrage aan het peuterspeelzaalwerk kan volgens het college worden afgeschaft omdat er landelijke plannen in ontwikkeling zijn die voorzien in de integrale regeling van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Deze nieuwe regeling is naar verwachting in 2010 operationeel. GroenLinks verzoekt het college voorzieningen te treffen ingeval deze rijksplannen onverhoopt vertraging oplopen.

Kunst en Cultuur (11)

Onderdeel van de voorstellen van het college zijn de bezuinigingen op Hanzehof, Muzehof en Bibliotheek. In gesprekken met vertegenwoordigers van deze instellingen hebben wij de indruk gekregen dat het mogelijk is om deze bezuinigingen te realiseren maar dat dit wel een aanzienlijke inspanning kost.

Tijdens deze gesprekken bleek nog een ander pijnpunt. De instellingen missen een visie voor de langere termijn op de vraag welke faciliteiten nodig zijn om de voornemens uit de nota Kunst en Cultuur te realiseren. Dit gemis geeft de jaarlijkse discussie over concrete bezuinigingsvoornemens een sterk ad-hoc karakter en houdt het risico in dat motivatie en kwaliteit afnemen. Onze fractie vraagt het College om de instellingen uit te nodigen voor de voorbereiding van een dergelijke structurele follow-up van de vastgestelde nota kunst en cultuur. Bij voorkeur nog in 2008 te starten zodat we aan het eind van de zittingsperiode daarover voorstellen tegemoet kunnen zien.

Sociale zaken (13)

Armoedebeleid. Dit najaar voeren we een discussie over het gemeentelijk armoede beleid. GroenLinks wil niet voorsorteren op deze discussie die breed is opgezet met vooral alle direct betrokkenen. Toch willen we nu al aan het college meegeven dat er wat mag veranderen in het gemeentelijk armoede beleid. Van vooral inkomensondersteunende regelingen als kwijtschelding, de diverse categoriale regelingen (schoolfonds, chronisch zieken en gehandicapten, retributiefonds, etc) willen wij naar een aanpak op de maat van de problemen van de gezinnen of individuen. Op maat met een opdracht! De opdracht is om mensen duurzaam UIT de armoede te helpen. De problematiek rond armoede is vaak meervoudig en specifiek. Dat betekent dat de eigenlijke doelgroep niet optimaal en effectief wordt bereikt met algemene inkomensondersteunende maatregelen. Wij zien meer in een maatwerkbenadering. Daarvoor is in individuele situaties soms meer geld nodig en in andere situaties is een intensieve persoonlijke begeleiding meer op zijn plaats. Wij vragen het college om vooral voorbij de grenzen van het reguliere te willen denken en discussiëren. Armoede moet de wereld uit, ook uit Zutphen!

Tenslotte

Ik kom tot een afronding. Dat wil ik niet doen voordat ik mijn waardering heb uitgesproken aan het adres van College en ambtelijk apparaat voor de wijze waarop deze voorjaarsnota is samengesteld.

Ik begon mijn algemene beschouwingen met de constatering dat Zutphen in het algemeen tevreden is. Hoewel vreugdevol houdt dit ook het risico in van zelfgenoegzaamheid. We werken aan grote projecten en daar kan het zomaar voorkomen dat er ergens een kink in de kabel komt die financiële consequenties heeft. Laten we daarom alert blijven zoeken naar mogelijkheden voor verdere verbetering. Onze voorstellen bieden daartoe een reële basis.

Ik dank u voor uw aandacht.