Bonje om Bronsbergen

Op het eind van deze collegeperiode wordt het nog spannend in de coalitie... door Gerard Buitink, fractievoorzitter

De oorspronkelijke situatie

Al vanaf het begin willen eigenaren hun vakantiehuisjes op Bronsbergen permanent bewonen. De gemeente (met GroenLinks in de voorste gelederen) heeft hier in het bestemmingsplan en in de verkoopaktes paal en perk aan gesteld. Daarvoor hebben we een aantal redenen.

Permanente bewoning stelt andere eisen aan huizen en infrastructuur. Om Bronsbergen om te bouwen tot een woonwijk is geld nodig. Normaal is dat beschikbaar via de grondexploitatie. Nu kan dat niet meer en daarom komt de gemeente voor hoge kosten te staan.

Permanente bewoners hebben een ander bestedingspatroon dan recreanten. De recreant maakt gebruik van de overige recreatieve voorzieningen. De permanente bewoner is gericht op voorzieningen in de stad. Dit verschil gaat ten koste van de recreatieve voorzieningen en daarmee op den duur van het totale park.

Een deel van het park heeft de afgelopen jaren een tweede functie gekregen. Mensen die tijdelijke geen woning beschikbaar hebben kunnen vaak terecht in een vakantiehuisje in Bronsbergen. Hoewel dit feitelijk ook geen vakantie is, biedt het wel soulaas voor mensen in problemen. Deze functie vervalt als de bungalows permanent bewoond gaan worden, een verarming voor Zutphen.

Permanent bewoonde vakantiehuisjes worden afgeboekt van het aantal normale woningen dat we in Zutphen mogen bouwen waardoor onze mogelijkheden om vraaggericht te bouwen worden verkleind.

De huidige eigenaren hebben de recreatiewoning als tweede huis. Als permanente bewoning is toegestaan kunnen ze één van hun huizen verkopen. Voor hen is dit financieel erg aanlokkelijk. Logisch dat deze groep al jaren probeert permanente bewoning te legaliseren.

De gemeente Zutphen heeft het beleid uit het bestemmingsplan voortdurend consequent gehandhaafd. Tijdens de laatste begrotingsbehandeling is hiervoor opnieuw budget gereserveerd. We hebben in Zutphen onze zaakjes ten aanzien van Bronsbergen goed voor elkaar. Nu minister Cramer ons dan ook maant om voor 31 december 2009 aan te gaan zeggen is dat voor Zutphen geen groot probleem.

De aanval

De eigenaren zien dat ook en hebben een uiterste poging gedaan om de politieke partijen op andere gedachten te brengen. Dat lijkt ze nu te lukken bij PvdA en VVD. Op aandringen van de eigenaren hebben beide partijen een motie ingediend met als doel permanente bewoning gedeeltelijk toe te laten. GroenLinks moest het doen met een informerend telefoontje, enkele dagen voordat de motie werd ingediend. Je zou denken da dit een zaak is die in coalitieverband goed moet worden voorbereid en waarover ook de raad gelegenheid moet krijgen goed na te denken. Niets van dat alles dus! In de raad werd zelfs een poging gedaan om de motie zonder verdere voorbereiding diezelfde avond in stemming te brengen, dat terwijl zelfs de indieners zelf niet precies op de hoogte waren van wat er in de motie werd bedoeld met de "Gemeente-Soest-variant".

De mening van GroenLinks

GroenLinks is fel tegen deze motie. Sowieso wordt met dit plan het probleem van de hoge handhavinglast niet opgelost: alsof de eigenaren voor wie de ontheffing niet geldt zich daarbij zouden neerleggen. Bovendien: GroenLinks staat voor verantwoord en eenduidig bestuur. Zwakke knietjes dus bij PvdA en VVD om op de valreep van de coalitie GroenLinks te bruuskeren en jarenlang consequent beleid met één pennenstreek ongedaan te maken!

Wij als GroenLinksfractie in de raad waren geschokt door deze onverantwoordelijke poging. Dat hebben we kenbaar gemaakt aan onze coalitiepartners. Het CDA steunde ons, de PvdA en de VVD hadden begrip, maar gaan gewoon door met hun plan: ze ruiken de mogelijkheid om het beleid in één pennenstreek ongedaan te maken.

Voor ons GroenLinks in de raad is dat onacceptabel. Verkeerd gedrag mag niet beloond worden en we zullen dan ook zeker tegen deze motie stemmen. Mocht hij toch worden aangenomen dan zullen we ons de vraag stellen in hoeverre we voor een dergelijk zwalkend beleid verantwoordelijkheid willen dragen. Zelf ben ik daar wel uit: ik wil dat niet! Mochten we het binnen GroenLinks daarover eens zijn, dan overwegen we ons uit de coalitie terug te trekken.

U zult hier binnenkort zeker meer van lezen.