Collegeakkoord gemeente Zutphen
Collegeakkoord gemeente Zutphen

Zutphen heeft een nieuw college!

Collegeakkoord ‘Krachten bundelen’ gepresenteerd

Een coalitie van SP, PvdA, GroenLinks, VVD en een lijstverbinding van CDA en ChristenUnie hebben een collegeakkoord gesloten: 'Krachten bundelen'.
Reactie van onze wethouder Patricia Withagen op het akkoord en haar portefeuille in het nieuwe college van Zutphen:

"Ik ben blij dat ik namens GroenLinks de komende vier jaar verder kan als wethouder van Zutphen. Mijn kennis en ervaring zet ik graag in op het gebied van Zorg & Welzijn en Duurzaamheid.

Niet voor niets hebben we – ook in Zutphen – zorg op nummer één gezet. Naast het bestaande welzijnswerk, jeugd- en ouderenbeleid en de huidige WMO taken zoals huishoudelijke hulp, komen hier per 1 januari a.s. de Jeugdzorg en – hulpverlening en nieuwe WMO-taken zoals begeleiding en dagopvang bij. Ik ga graag de uitdaging aan om dit in Zutphen goed te organiseren. Samen met de inwoners en gezinnen die zorg, hulp en begeleiding nodig hebben. En samen met de vele deskundige en bevlogen professionals in het veld van zorg en hulpverlening waar Zutphen zo rijk aan is. Ik zie voor me dat het anders en beter kan.

Dichtbij huis zorg en begeleiding op maat bieden. Bouwend op de eigen kracht van mensen, hun sociale netwerken en hun buurt en wijk. Gebruik makend van de Zutphense schaal, waar korte lijnen tussen mensen – vrijwillig en professioneel - goed mogelijk zijn. Met nadrukkelijk aandacht voor het voorkomen en vroegtijdig signaleren van opvoedvragen en behoefte aan zorg en begeleiding. Er op tijd bij zijn, met een passende aanpak, kan veel ellende voorkomen. Ook ondersteuning van mantelzorgers en andere vrijwilligers vinden we belangrijk: hen ontlasten en respijt bieden is nodig om ervoor te zorgen dat zij kunnen volhouden wat ze doen.

Ik sta er voor – samen met mijn collega’s – dat onze inwoners, ondanks de rijksbezuinigingen, de zorg en begeleiding krijgen die zij nodig hebben om mee te kunnen doen in onze samenleving.

Verder blijf ik mij met hart en ziel inzetten voor duurzaamheid en de ambitie om Energieneutraal te worden. Ik wil de komende vier jaar een versnelling realiseren. Speerpunten zijn op grote schaal energiebesparing in bestaande woningen echt op gang krijgen en fors méér schone energie opwekken, door krachten te bundelen.

Ten eerste krachten bundelen met de inwoners. Door te stimuleren dat zij zich verenigen in een lokale energie-coöperatie kunnen onze inwoners samen eigenaar zijn van bijvoorbeeld zonnevelden of windmolens. Niet alleen komen de opbrengsten dan bij de inwoners terecht – het draagt ook bij aan het nog bewuster omgaan met energie.

Ten tweede krachten bundelen met onze buurgemeenten. Dit biedt kansen voor opschalen en we kunnen samen zoeken naar mogelijkheden om nieuwe, schone energie zorgvuldig in te passen in ons mooie landschap.

Ten derde krachten bundelen met ondernemers en onderwijsinstellingen. Bijvoorbeeld door samen te werken in het Cleantech center dat op dit moment gerealiseerd wordt in de voormalige Broodfabriek / Pakhuis op de Mars.

Ik ben optimistisch en vol vertrouwen dat dit team van vijf wethouders met gebundelde krachten veel gaat betekenen voor - en vooral met - de Zutphense samenleving. Ik ben er klaar voor."