Ontwikkelingen in de Zutphense politiek

Beste leden,

Middels deze brief willen wij je op de hoogte brengen van de ontwikkelingen van de afgelopen week in de politiek van Zutphen.

Zoals je wellicht hebt gelezen, heeft een meerderheid van de raad niet ingestemd met de aanstelling van de vier overgebleven wethouders van 0,8 fte naar 1,0 fte.

Op 4 juli 2014 is de formatie voor de te benoemen wethouders vastgesteld op in totaal 4,0 fte en daarbij heeft de raad besloten deze gelijkmatig te verdelen over vijf wethouders, namelijk: Oege Bosch, Engbert Gründemann, Annelies de Jonge, Coby Pennings-Hanemaaijer en Patricia Withagen.

Sinds het vertrek van Engbert Gründemann is er sprake van een nieuwe situatie. Als gevolg hiervan hebben de collegeleden de taken herverdeeld en werken de vier overgebleven wethouders ieder voor 100% in plaats van de 80% waarvoor ze door de raad aangesteld zijn. Daarom vinden de collegeleden het reëel om de aanstellingen van de vier overgebleven wethouders op te plussen van 0,8 fte naar 1,0 fte per persoon.

Het college heeft in haar akkoord ook de ambitie uitgesproken om de krachten te bundelen en actief, betrokken en zichtbaar in de samenleving aanwezig te zijn. Het vraagstuk is eigenlijk heel eenvoudig: Wil je een college van 4 fte of van 3,2 fte? Bij 4 fte heb je wethouders die het boegbeeld zijn van hun portefeuilles, die koers bepalen, aanwezig en zichtbaar zijn in de samenleving, actief samen met anderen oplossingen zoeken voor de belangrijke Zutphense vraagstukken. Bij 3,2 fte heb je wethouders die op afstand staan en die niet veel meer kunnen doen dan op de winkel passen. Niets in het afgelopen jaar wijst erop dat er fracties of raadsleden zijn die wethouders willen die op afstand staan en alleen op de winkel passen. Alles wijst erop dat de hele raad het belangrijk vindt dat Zutphen een zichtbaar en daadkrachtig college heeft.

Is het redelijk om te stellen dat er nu op wethouders bezuinigd kan worden, zoals een deel van de oppositie als reden hanteert?
Wij denken van niet. Door de overheveling van rijkstaken naar de gemeente hebben we op dit moment te maken met grote veranderingen die grote gevolgen hebben voor heel veel mensen in onze samenleving. Dit vergt deskundigheid en volle inzet van onze bestuurders. Wij hebben ze nu heel hard nodig.

Is het dan niet mogelijk om met een minderheidscollege Zutphen te besturen? Wij denken van wel. Juist door het hebben van een minderheid, heb je de meerderheid van de raad nodig om tot besluiten te komen. Dat maakt dat de hele raad meer kan besturen en je met elkaar tot krachtigere besluiten kunt komen. De raad heeft al laten zien dat ze dit kan. Er zijn al menig complexe dossiers behandeld en met een meerderheid van de raad aangenomen.

Ook heeft onze fractie het gevoel dat er onderling in de raad goed wordt samengewerkt en men elkaar op het gebied van menig dossier goed weet te vinden.

Het is daarom dan ook zeer teleurstellend om te moeten onderkennen dat we nu binnen politiek Zutphen op dit punt staan. Dit is niet wat Zutphen op dit moment kan hebben.

Het college vindt het de verantwoordelijkheid van de hele raad (ook de coalitie) en het college om uit deze impasse te komen. Daarom stelt het college voor om gezamenlijk een bemiddelaar te zoeken om tot een oplossing te komen.

Het college vindt het belangrijk om dit bemiddelingsproces open in te gaan, daarom is het college op voorhand bereid om, als dat wenselijk blijkt, de eigen positie op te geven en dus demissionair te worden.

Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat de Zutphense raad op dit punt beland is. Vooral omdat het hier niet gaat om verschillen in politieke standpunten, maar er blijkbaar iets anders aan de hand is. Dat het college op deze manier niet gewaardeerd wordt voor haar werk en inzet en dat nu de politiek zo hard nodig is, wellicht als demissionair verder moet.

Het proces loopt en daarom willen wij je erop wijzen dat je van harte uitgenodigd bent om met de fractie en het bestuur op vrijdagmiddag 3 april vanaf 17.00 uur in Het Koelhuis hierover te komen praten.

Tevens zal eind april de ALV plaatsvinden (uitnodiging met datum, tijd en plaats volgt nog). Wij zullen hier dan uiteraard ook weer verder over praten en hopen oprecht dat we dan ook kunnen mededelen dat we weer verder kunnen bouwen aan een sociaal en groene samenleving met het huidige college.

Tot 3 april en de ALV,
Fractie en bestuur GroenLinks Zutphen-Warnsveld