Brief Patricia Withagen over aanvullende kredieten

Beste leden,
 
Zoals jullie misschien al in De Stentor hebben gelezen, is door het college verzuimd aanvullende kredieten aan te vragen voor het realiseren van een deel van de nieuwbouw van twee scholen. Omdat dit de portefeuille onderwijs betreft, betekent dit dat ik hier politiek-bestuurlijk verantwoordelijk voor ben. Het lijkt mij goed ook jullie, de Zutphense GroenLinks leden, hierover te informeren.

Simpel gezegd is er geld uitgegeven, terwijl de raad daar geen toestemming voor heeft gegeven. Ik neem dat hoog op. Het is onrechtmatig en dit soort fouten mag niet gemaakt worden. Gebeurt dit toch, dan moet dat direct worden gemeld, zo spoedig mogelijk worden hersteld en moet daar verantwoording over worden afgelegd aan de raad.

Zonder af te doen aan de ernst van de situatie vind ik het belangrijk om te zeggen dat de uitgaven wel passen binnen de inhoudelijke en financiële kaders zoals die door de raad met het onderwijshuisvestingsprogramma en de onderwijsbegroting zijn vastgesteld. De fouten hebben daardoor geen financiële consequenties.

Direct nadat de fouten bij mij bekend waren, dit als gevolg van interne controles bij het opstellen van de jaarrekening en de afsluiting van de projecten, heb ik de raad hierover geïnformeerd. De voorstellen om de fouten te herstellen zijn inmiddels onderweg naar de raad. Ik heb hieraan een memo toegevoegd waarin ik, namens het college, uitleg wat er is gebeurd, hoe dit is ontdekt en welke maatregelen zijn genomen om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen. Op 1 juni vindt verantwoording plaats in de raad en worden de voorstellen behandeld.

Uiteraard betreur ik deze fouten zeer. Ik hoop door een heldere verantwoording aan de raad dat het vertrouwen in mijzelf en bovenal in de Zutphense politiek in het algemeen, behouden blijft.
 
Hartelijke groet,
Patricia Withagen, wethouder