Meedoen en samenleven

Voor ons is Zutphen een gemeente waar je jezelf kunt zijn en waar we respectvol met elkaar omgaan. Een gemeente waar iedereen kan meedoen via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk.

Als dat niet lukt, is het de taak van de overheid om mensen extra ondersteuning of begeleiding te bieden. Wij geloven daarbij in minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Het gaat voor ons om mensen, niet om cijfers. Er wonen in Zutphen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. In Zutphen mag je zijn wie je bent: ongeacht waar je vandaan komt, waar je in gelooft of van wie je houdt. Met artikel 1 van de grondwet in ons achterhoofd staan we voor gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie.

Initiatief van inwoners

Wij zijn ervan overtuigd dat een gemeente (en de politiek) alleen goed kan functioneren als ze oprecht nieuwsgierig is naar wat er in de samenleving speelt. We willen dat iedereen gehoord kan worden: mondige burgers die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is. Als mensen kunnen meedenken, -praten en -doen aan de vraagstukken die hen raken, ontstaat energie. In onze gemeente zijn genoeg inwoners en initiatieven die dit al doen, denk bijvoorbeeld aan de energiewinkel van ZET en Buurtpreventje. We hebben ervoor gezorgd dat het ‘recht om de gemeente uit te dagen’ (Right to challenge) er nu echt is, maar om dit goed te laten werken is er een verandering bij de gemeente nodig. GroenLinks wil zich hier nog meer voor inzetten. Initiatiefnemers stranden nog te vaak in ondoorgrondelijke en trage processen, áls ze de weg al weten te vinden. Samen moeten we zoeken hoe het wel (sneller) kan, met een gemeente die durft los te laten en te leren.

Vluchtelingen

Zutphen biedt mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige opvang; vluchtelingen maken volledig onderdeel uit van onze gemeente. We zijn trots op de wijze waarop Zutphen dit de afgelopen periode heeft gedaan. Erkende vluchtelingen krijgen snel de kans om een leven op te bouwen, de taal te leren en aan het werk te gaan. Zij moeten onze grondwet, onze democratie en de bijbehorende vrijheden leren kennen en zich daaraan houden. GroenLinks vindt het cruciaal om inwoners tijdig en actief te betrekken bij de vestiging van vluchtelingen en dat de gemeente binnen haar mogelijkheden bijdraagt aan humanitaire opvang en zorg. Zowel de vluchtelingen als onze Zutphense samenleving hebben de plicht integratie te laten slagen, dat vraagt inzet van zowel vluchtelingen als van ons als lokale samenleving. Dit gebeurt in Zutphen door lokale maatschappelijke initiatieven die zich hiervoor inzetten, zoals Buddy to buddy: zij verdienen steun van de gemeente. 

Onderwijs

Ieder kind verdient een goede start. Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen, los van opleidingsniveau, inkomen of achternaam. Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven en krijgt de ondersteuning die hij of zij verdient, zoals bij Walhallab of 2GetThere. Op school en daarbuiten geven wij kinderen de ruimte, figuurlijk, maar vooral ook letterlijk: door voldoende sport- en speelvoorzieningen te faciliteren om een gezonde leefstijl en sociaal contact zoveel mogelijk te stimuleren. 

Onze gemeente kent een divers onderwijsaanbod met keuze uit alle niveaus en verschillende stromingen. Behoud daarvan is niet vanzelfsprekend, want het aantal leerlingen daalt. Hierdoor komt het onderwijs in Zutphen en Warnsveld meer onder druk te staan. GroenLinks zet zich in om, samen met scholen, ouders, docenten en leerlingen, de grote diversiteit aan primair en voortgezet onderwijs te behouden. 

Soms komen kinderen of jongeren in zulke grote problemen dat zij professionele hulp nodig hebben. GroenLinks vindt dat jeugdzorg snel moet kunnen optreden, omdat dan veel leed kan worden voorkomen. Wij vinden de bureaucratie in de zorg en het ontstaan van wachtlijsten onacceptabel. 

Zorg voor passend werk

Bij het zoeken naar passend werk staat de werkzoekende zoveel mogelijk zelf aan het roer, maar mensen hebben soms een steuntje in de rug nodig om mee te komen. Wij vinden dat die steun gericht moet zijn op het opdoen van werkervaring die past bij de mogelijkheden van mensen. Mensen met een arbeidsbeperking moeten kunnen rekenen op goede begeleiding en/of een beschermde werkplek wanneer zij dit nodig hebben. De gemeente en Het Plein ontzorgen werkgevers en bieden maatwerk opdat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen, en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven. Een mooi voorbeeld hiervan is Circulus Berkel in samenwerking met sociale werkvoorzieningsbedrijven. Ook andere initiatieven die bijdragen aan passend werk verdienen steun van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan Trajectum, het Dagelijks Bestaan en de Driekant.

Armoede en Schuldhulpverlening

Veertig procent van de mensen in Nederland komt iedere maand net of net niet rond. Ook in Zutphen zijn er veel mensen die het niet gemakkelijk hebben. Zij worstelen met armoede en schulden en voelen zich hierdoor eenzaam. Vaak kunnen zij in onze complexe samenleving de weg niet vinden. Eén op de tien kinderen in onze gemeente groeit op in armoede en veel mensen hebben geen werk. Totdat we landelijk een basisinkomen ingevoerd hebben, zullen we lokaal de ruimte moeten zoeken. Voor mensen met schulden is meedoen niet vanzelfsprekend. Een goed armoedebeleid, waarbij de focus ligt op stevige ondersteuning op maat, is essentieel voor een gemeente waarin we willen dat iedereen zich thuis voelt. Wij pleiten voor het belang van nabijheid: mét mensen praten in plaats van óver mensen en ruimte bieden voor nieuwe initiatieven zoals het ondersteunen van ‘Wie goed doet, goed ontmoet’. Mensen met schulden moeten snel en laagdrempelig aan de slag kunnen: goede budgetbegeleiding is daarbij belangrijk. Sociale activiteiten als sport, lidmaatschap van een vereniging en de bibliotheek moeten voor iedereen - vóóral voor kinderen - toegankelijk zijn. Initiatieven als kleding- en voedselbanken verdienen alle steun. 

Goede zorg in de buurt

GroenLinks zet zich ervoor in dat de mensen die zorg nodig hebben, kunnen rekenen op passende zorg en begeleiding dichtbij; dat zorgverleners in staat worden gesteld hun werk goed te kunnen verrichten. Het is belangrijk dat professionele hulpverleners, verpleegkundigen van de thuiszorg en andere begeleiders zoals schuldhulpverleners, huishoudelijke hulp, mantelzorgers en vrijwilligers goed met elkaar samenwerken en elkaar snel weten te vinden. Deze samenwerking is belangrijk om geen dingen dubbel te doen, maar vooral ook voor de mensen waar het om gaat. Buurtnetwerken zijn noodzakelijk om goede zorg in de buurt te waarborgen. Wij geloven daarbij in het effect van ervaringsdeskundigheid, zoals Ixta Noa dat inzet. Bewoners zorgen voor elkaar en voor de leefbaarheid in de buurt. Wij vinden daarbij dat de zorg breder moet zijn dan alleen het “beter maken” van een patiënt. Er moet oog zijn voor alle problemen waar mensen mee te maken hebben: werk, inkomen, wonen, gezondheid en jeugdzorg. Al deze terreinen moeten in samenhang worden aangepakt.

 

Speerpunten Meedoen en samenleven:

 1. Blijvende aandacht voor artikel 1 van de Grondwet: Zutphen zet zich actief in voor gelijke behandeling voor iedereen, de gemeente bestrijdt elke vorm van discriminatie;
   
 2. GroenLinks bevordert dat publieke voorzieningen in de gemeente Zutphen artikel 1 prominent zichtbaar maken;
   
 3. Met Zutphen als regenbooggemeente besteden we extra aandacht voor LHBTI;
   
 4. Een gemeente die sámen zoekt hoe het wel kan, hoe het sneller kan en daarbij durft los te laten en te leren. GroenLinks stimuleert en faciliteert de ‘right to challenge’ en burgerbegroting;
   
 5. Vluchtelingen blijven welkom in onze gemeente, daarbij hebben zowel vluchtelingen als inwoners de plicht de integratie te laten slagen. De gemeente betrekt inwoners tijdig en actief;
   
 6. Het werkbedrijf moet de mens centraal stellen, uitgaan van vertrouwen en durven vernieuwen;
   
 7. Kinderen krijgen de ruimte om talenten te ontwikkelen;
   
 8. Diversiteit in primair en voortgezet onderwijs behouden;
   
 9. Jeugdzorg moet snel op maat kunnen optreden;
   
 10. Niemand hoeft in armoede te leven, zeker kinderen niet;
   
 11. Toegang tot schuldhulpverlening verbetert en mensen met schulden krijgen budgetbegeleiding;
   
 12. In de zorg staan de mens en maatwerk centraal, de regeldruk moet omlaag, mensen weten de weg naar de zorg te vinden;
   
 13. Buurtnetwerken zijn noodzakelijk om goede zorg in de buurt te waarborgen.