Toewijzingsbeleid sociale huurwoningen

Een kijkje in de keuken van een forumbijeenkomst. Op 11 oktober werd gesproken over het verdelen van woonruimte in de Stedendriehoek.
Een verslag door André Putker

 

De bijeenkomst begon met een toelichting op de gezamenlijke afspraken tussen vier gemeenten en acht corporaties in de regio. Woonkeus is de uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van de afspraken over de toewijzing van (sociale) huurwoningen. De heer Win ter Beek gaf in een helder verhaal meer inzicht in de recente cijfers. Opvallende gegevensEengezinswoningen zijn nog steeds het meest populair bij woningzoekenden. Dit in tegenstelling tot appartementen voor senioren: daar is nauwelijks belangstelling voor.  Het tweede opvallende feit is dat driekwart van de actief woningzoekenden binnen een half jaar een woning heeft gevonden. Dit lijkt in tegenspraak met de veel gehoorde klacht over lange wachttijden voordat een woningzoekende een geschikte woning heeft gevonden. De verklaring hiervoor is dat veel woningzoekenden niet actief op zoek zijn, maar wachten tot ze voldoende “meettijd” hebben opgebouwd om dan ook snel in aanmerking te komen voor de door hun gewenste woning. Toen we dit bespraken in de fractie riep deze verklaring toch vraagtekens op. We zullen daarom bij een volgende gelegenheid hier op terugkomen.

Na de presentatie over Woonkeus werd vervolgens gesproken over het toewijzingsbeleid van huurwoningen in het Voorsteralleekwartier. Een van de maatregelen om de leefbaarheid te bevorderen, is dat geen huurwoningen meer toegewezen worden aan personen zonder aantoonbare dagbesteding. Deze tijdelijke maatregel is onderdeel van een pakket aan maatregelen, waaronder ook woningverbetering en een “multidisciplinaire” aanpak van betrokken professionals. Bossche modelOf in gewoon Nederlands: laten we beter samenwerken in de aanpak van de problemen. Door de Stadspartij en de SP werden kritische vragen gesteld bij de noodzaak voor de tijdelijke aangescherpte woningtoewijzingsregels. Volgens hen was het zogenaamde ‘Bossche model’ beter. Dit is een systeem waarin de burgemeester aan de hand van een integrale en onafhankelijke screening bepaalt of iemand in aanmerking komt voor een huurwoning. Volgens de voorstanders bevordert dat de privacy van de aanvragers en fungeert het model tevens als een soort filter.

Wethouder Rik de Lange zag geen voordelen in het ‘Bossche Model’. Volgens hem zou de burgemeester de raad ook vragen welke criteria hij zou moeten gebruiken om tot een screening over te gaan. Ook zou het advies van de burgemeester bindend zijn en tegelijkertijd ongemotiveerd hoeven te blijven: het is ja of nee. Aan de andere kant meldde de wethouder dat de nu gevolgde aanpak werkt. Overlast neemt af en leefbaarheid neemt toe. De tijdelijke maatregel wordt daarom nog een jaar voortgezet. Ik heb tijdens het forum nog wel gevraagd of de overlast niet verplaatst naar andere delen van de stad. Onze fractie heeft hierover signalen gekregen, maar deze waren bij de wethouder nog niet bekend. We hebben er op aangedrongen dit wel in de gaten te blijven houden en hier bij de evaluatie op terug te komen. Tijdens de fractievergadering hebben we teruggekeken op het onderwerp: het zit ons niet helemaal lekker. De tijdelijke maatregel ten aanzien van de woningtoewijzing zit -  wat ons betreft - op een hellend vlak: is dit discriminatie of niet? Vooralsnog zijn we van mening dat we hier mee kunnen leven; mede gelet op het tijdelijke karakter en het feit dat dit onderdeel is van een breder pakket aan maatregelen.

Wij blijven het kritisch volgen. Wordt vervolgd!