Raad: de groenstrook bij de Ravellaan

Tja, dit mondde in de raad uit in een politieke soap...

Helaas wat mij betreft niet met de goede afloop! Het plan stond door een misverstand geagendeerd als hamerstuk, dwz dat de raad unaniem voor zou stemmen en het besluit met een hamerslag genomen zou worden. Maar wij wilden tegen stemmen! Ik vind namelijk dat er veel te makkelijk voor gekozen wordt om €55.000,-- uit te geven aan de groenstrook die er vooral voor is ontworpen om de overlast voor de bewoners te beperken. Eerdere ideeën, voor een voetpad en een ecologische inrichting, zijn van tafel gegaan. De eerste door te weinig draagvlak bij de bewoners, de tweede doordat de raming te hoog uitviel (€120.000,--). Het plan wat er nu ligt, kost welliswaar minder, maar je hebt ook niets: niet toegankelijk, en geen ecologische waarde. En wel duur onderhoud! De enigen die er wel bij varen zijn de bewoners, die nu vast wel minder overlast gaan krijgen van uitgaand publiek. Ik denk dat er wel alternatieven te bedenken waren: je had de bewoners kunnen laten meebetalen door hen bijvoorbeeld het onderhoud te laten doen, of te laten meewerken of meebetalen aan de inrichting, of zelfs de grond aan hen verkopen zodat ze zelf inrichting en onderhoud voor hun rekening hadden kunnen nemen. Past allemaal uitstekend in de lijn van de bezuinigingen waarbij het college voorstelt om burgers verantwoordelijkheid te laten nemen voor de inrichting van het openbaar gebied. En hoe liep het? Het stuk stond dus geagendeerd als hamerstuk, we hebben in de raadsvergadering gevraagd het als agendastuk te behandelen Daarover is gestemd, en de stemmen staakten! 13 voor, 13 tegen. Volgens het regelement wordt dan de behandeling uitgesteld tot de volgende raadsvergadering, maar dat wilde niemand! De burgemeester besloot uiteindelijk dat wij in een stemverklaring wel onze opvatting in mochten brengen, maar er werd niet meer gediscussieerd.  Het voorstel werd aangenomen, met alleen GroenLinks als tegenstemmers. En na de raad kwamen twee partijen naar mij toe om te vertellen dat ze het met mij eens waren....