Wethouderen voor GroenLinks

Springen en Verzuipen?

Door: Kees Luesink

De discussie verplaatst zich. Argumenten worden herhaald en met steeds meer vormen kracht bij gezet. De tegenstanders zijn sterk in de argumenten omdat ze zo direct de ziel van GroenLinks raken. Ruimte is er om geordend te worden. Groen heeft hoogste prioriteit. Groei past niet bij ons. Het kan niet zo zijn dat natuurwaarden ondergeschikt zijn aan ontwikkelplannen. Zeker niet als de noodzaak er niet lijkt te zijn. Er wordt gerommeld met cijfers. Met deze laatste constatering raakt het debat de tweezijdigheid van het gelijk.

In de discussie over de IJsselsprong wordt naar mijn indruk het meest hevig gedebatteerd in onze partij. Dat is niet van gisteren. Dat speelt al vele jaren. Al ruim voor de IJsselsprong. In 2002 stelden we de ontwikkelvisie Zutphen 2020 in de gemeenteraad vast. Na een heel stevige discussie in de stad en ook in GroenLinks.

Visie en argumenten

De discussie in GroenLinks raakt altijd beide standpunten. Ik heb de indruk dat er bij andere partijen nogal strak één visie wordt gedragen. De Stadspartij verzamelt de tegenstanders van groei van de stad. De andere partijen kiezen voor groei. GroenLinks voert het debat in de eigen partij. Zoals kenmerkend voor onze club gaat het daarbij over visie en met argumenten. Soms gaat dat stevig tot in de dagbladen toe.

Dubbel Op

Dezer weken voltrekt zich opnieuw diezelfde discussie. En weer voert GroenLinks het stevige debat. Rob Gort is een actief lid van GroenLinks die onlangs in Zutphen is komen wonen. In De Hoven om precies te zijn. Hij heeft zich tot de lokale afdeling gericht en constateert dat zijn visie strijdt met die van de fractie. Dat kan en mag. Dus wordt die discussie ook uitbundig gefaciliteerd. Hoewel er in november vorig jaar nog een aparte ledenvergadering is belegd met een genodigde spreker, en er toen een handvol leden op kwam draven, deden we het vorige week opnieuw. Deze keer met meer leden en ook een handvol belangstellenden.

De directeur van de sector Ruimte bij de gemeente en lid van de projectgroep IJsselsprong praatte de ledenvergadering bij over het plan zoals dat nu in de inspraak voorligt. Vervolgens gaf Gerard Buitink als fractievoorzitter de visie en de acties van de fractie weer. Rob Gort kreeg eenzelfde hoeveelheid tijd toe bemeten en lichtte zijn standpunt toe. Hij lardeerde dat met een reeks van cijfers omtrent de bevolkingsprognoses. Hij kwam in de toe bemeten tijd niet helemaal uit.

Drang om te overtuigen

De discussie werd gevoerd, meningen gewisseld en geconstateerd werd dat er geen eensluidend standpunt was. De fractie handelt op grond van het verkiezingsprogramma waarin de structuurvisie Stedendriehoek 2030 als uitgangspunt wordt neergezet. Daarover is destijds bij de vaststelling van het programma expliciet (ook met verworpen amendementen) over gesproken en besloten.

Dagelijks besturen voor GroenLinks is een heel mooie opgave. Juist ook omdat het in eigen kring zo dynamisch is. Wij zijn er nu eenmaal sterk in om elkaar op argumenten te proeven en de maat te nemen. Dat moet vooral zo blijven. Het kenmerkt de levende politiek. Telkens opnieuw de strijd voelen en de drang kennen om te overtuigen. Noodzakelijk voor scherpe argumenten en voor de beste keuzen.