Ingezonden brief over de IJsselsprong

Als vervolg op een brief in De Stentor schrijft Gerard Buitink, onze komende fractievoorzitter:

Hans la Rose is verrast door mijn uitspraken tijdens zijn bijeenkomst over de IJsselsprong. Hij is verrast door mijn opvatting dat er niet meer woningen moeten komen dan nodig. Hij is ook verrast door mijn beeld van een natuurvriendelijke bypass, een beeld dat sterk afwijkt van het draconische beeld dat de Stadspartij probeert op te roepen. Op mijn beurt verrast het mij dat Hans niet beseft dat ook Groenlinks zich inzet voor natuur, milieu en leefbaarheid.

Zonder te vervallen in een discussie over getallen gaat Groenlinks er wel van uit dat de rivieren in de nabije toekomst veel meer water moeten verwerken waardoor extra maatregelen voor de veiligheid nodig zijn. Ook zien we dat de woningbehoefte nog steeds toeneemt ook al neemt de toename de laatste jaren wat af.

Daarbij tellen voor ons nog enkele aspecten, te weten:

 Het buitengebied van de stedendriehoek met zijn belangrijke natuur- en milieuwaarde willen we zo min mogelijk belasten met de woningbouw. We kiezen daarom voor gecomprimeerde woningbouw bij de bestaande steden;

 Groenlinks wil de omvang van De Hoven zodanig dat deze draagvlak biedt voor een minimaal gewenst voorzieningenniveau op economisch en sociaal-cultureel gebied in de wijk: een lang gekoesterde wens vanuit de wijk zelf;

 Groenlinks wil doorgaand verkeer weren uit de woonwijken. Daarom willen we de N345 om De Hoven leiden. Ook dit is een langgekoesterde wens vanuit de wijk zelf;

 De gemeente Apeldoorn wil een rechtstreekse railverbinding met Arnhem.

Daarvoor is de Emperbocht nodig: een nieuw stuk spoor ten westen van De Hoven.

Dit alles leidt tot grote veranderingen ten westen van de Ijssel, tot aantasting van het landschap zo je wilt. Wij als Groenlinks denken niet dat we al deze ontwikkelingen kunnen stoppen. Daarom kiezen we ervoor om erover mee te denken. Onze ambitie is het daarbij een plan te ontwikkelen dat voorziet in de werkelijke behoeften. Een plan dat leidt tot een leefbare wijk en waarin met respect en creativiteit is omgegaan met natuur, landschap en cultuurhistorie.

Het onlangs aangenomen Programma van eisen biedt volgens Groenlinks goede uitgangspunten voor verantwoorde, afgewogen, oplossingen. Beter afgewogen in ieder geval dan die van de Stadspartij toen ze zich tijdens het forum afvroeg of al die huizen niet ergens anders in de Stedendriehoek gebouwd kunnen worden. De opvatting van de Stadspartij heeft daarmee een iets te groot “niet-in-mijn-achtertuin”-gehalte.