Motie tweede rode loper

De gemeenteraad van Zutphen, in vergadering bijeen ...

De gemeenteraad van Zutphen, in vergadering bijeen op 30 juni 2008,

Overwegende dat:

Eind jaren negentig GroenLinks het initiatief nam voor een fietsvriendelijke binnenstad. In dat verband bepleitten we de fietsenstalling en de rode lopers. De fietsenstalling is afgerond en oogst alom lof. De eerste rode loper wordt binnenkort opgeleverd en daarmee is een goede fietsverbinding is ontstaan tussen Leesten en het centrum.

De ontwikkeling van Rode lopers vanuit leefbaarheid en energieschaarste nog aan urgentie wint.

Het daarom van belang is dat de ontwikkeling van een tweede rode loper voortvarend moet worden opgepakt.

Een rode loper vanuit de Zuidwijken naar het centrum nu een belangrijke bijdrage kan leveren aan genoemde ontwikkelingen.

Draagt het college op:

De voorbereiding van de tweede rode loper te starten zodat de raad nog voor de VJN 2009 over de termijn en de realisatie van de tweede rode loper kan besluiten.

De kosten voor een voorbereidend onderzoek zoals bedoeld bij het eerste punt op korte termijn doch uiterlijk in oktober van dit jaar in beeld te brengen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Adry Boldewijn