IJsselsprong: Cijferen en Faseren

Schriftelijke vragen aan het College

Geacht College,

De discussie over het ontwerp Intergemeentelijke structuurvisie IJsselsprong "In één keer goed" wordt intensief gevoerd. In en tussen de betrokken gemeenten en op straat, bij verjaardagen en op politieke bijeenkomsten.

Veel van de discussie heeft betrekking op het nut en de noodzaak van de bouw van maximaal 3000 woningen rond De Hoven. Ook in onze politieke achterban wordt over dit onderwerp van gedachten gewisseld en worden posities betrokken. Er is zorg over de vermeende drang die tot groei van de stad leidt om de groei zelve. In het debat wordt al vele jaren uitgegaan van een noodzakelijke opvang van groei in de regio rond de steden. GroenLinks deelt dat beleidsuitgangspunt vanuit de overtuiging dat de samenwerking tussen de gemeenten en de provincies in de stedendriehoek er toe leidt dat de waardevolle groene gebieden groen gehouden kunnen worden en dat er optimale ruimte en condities blijven bestaan voor de ontwikkeling van natuur en milieu in onze regio. Dat beleid is al vele jaren aan de orde, onder andere in het kader van Zutphen 2020 en recent in de regionale structuurvisie Stedendriehoek 2030. Voor GroenLinks is steeds duidelijk geweest dat voor het behoud van groene ruimte, regionale keuzen én regionale samenwerking noodzakelijk zijn.

Bevolkingsprognose

Met name de laatste maanden blijft het debat steken op al of niet betrouwbare prognoses voor bevolkingsgroei, dan wel de onderbouwing van de noodzakelijke woningbouw. In de discussies worden regelmatig vraagtekens gezet bij de gepresenteerde prognoses. Zo is de heer Wim Derks al twee maal in de stad komen toelichten dat er een krimpscenario in het land actueel is die zich ook in deze regio zal voordoen. Hierop wordt genuanceerd en gerekend door diverse belanghebbenden. Uw college heeft al in eerdere instantie ons voorstel overgenomen om met een tweejaarlijkse monitoring de noodzakelijke groei te volgen en het beleid daar op af te stemmen. Wij hebben begrepen dat er medio mei nieuwe cijfers (de resultaten van de eerstvolgende toegezegde monitoring) gepresenteerd zullen worden door de adviseurs van de regio en de Stuurgroep IJsselsprong. Het lijkt ons noodzakelijk dat u bevordert dat de cijfers van de adviseurs en die van de heer Derks naast elkaar gelegd worden.

Waardevol faseren

In het verlengde van de discussies over de prognoses hechten wij er aan dat er in de intergemeentelijke structuurvisie een fasering wordt aangebracht die het mogelijk maakt om bij de voortgaande planvorming zodanig te faseren dat de meest kwetsbare gebieden zo lang mogelijk in reserve worden gehouden. Bij de ontwikkeling van een model met een meer beperkt groeiscenario kunnen de meest kwetsbare en waardevolle gebieden vrij gehouden worden van bebouwing.

De vragen

De volgende vragen leggen wij u daarom voor:

Wil het college de vergelijking tot stand brengen tussen de cijfers van de adviseurs en die van het centrum voor bevolkingsdaling en beleid (dhr. W. Derks) en deze zo mogelijk voor de besluitvorming over het plan "In één keer goed" aan de raad kenbaar maken.

Wij vragen het college om aan de intergemeentelijke structuurvisie (in ieder geval voor het Zutphense deel) een faseringsplan toe te voegen waarbij er vanuit wordt gegaan dat woningbouw in de kwetsbare gebieden ten Noorden en Westen van de Hoven (in en nabij de Emper meander) niet anders dan in het uiterste geval in ontwikkeling worden genomen.

Wij verzoeken u om deze vragen te betrekken bij uw reactie op de inspraak en zienswijzen die op het plan zijn ingediend.

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van GroenLinks Zutphen

Gerard Buitink

(fractievoorzitter)