Wonen in de IJsselsprong

Een debat tussen groen en groener Door: Gerard Buitink

Gerard Buitink, fractievoorzitter GroenLinks Gemeenteraad Zutphen

Zutphen wordt de laatste maanden beheerst door een felle discussie over nut, noodzaak en nadeel van de IJsselsprong. De stad lijkt te bestaan uit twee kampen: voor of tegen de IJsselsprong. Daarbij wekt met name ons standpunt verbazing: GroenLinks is niet tegen de stedelijke ontwikkeling ten westen van de IJssel. Hoe is het mogelijk dat GroenLinks niet pertinent tegen de oprukkende woningbouw ten westen van de IJssel is? Hierover mijn korte bijdrage.

In de Stedendriehoek is woningbouw nodig om ook in de toekomst in onze woonbehoefte te kunnen voorzien. Vriend en vijand zijn het daarover eens. De ramingen over de hoeveelheid lopen uiteen van circa 16.000 woningen tot ruim 40.000 woningen in 2030. Daarbij zal de IJssel zal straks aanzienlijk meer water "voor de kiezen krijgen" dan nu het geval is. De hoeveelheden die beheerst moeten worden afgevoerd lopen naar verwachting op tot 18.000 m3 per seconde bij Lobith. Er zijn vandaag maatregelen nodig om morgen onnodige risico’s te voorkomen.

Behalve het rivierenprobleem

Voor GroenLinks-Zutphen tellen daarbij nog enkele aspecten.

Het buitengebied van de Stedendriehoek (ons "groene hart") met zijn belangrijke natuur- en milieuwaarde willen we zo min mogelijk belasten met de woningbouw. We kiezen daarom voor gecomprimeerde woningbouw bij de bestaande steden, ook dus bij Zutphen.

We willen dat de IJssel ruimte moet krijgen op een zodanige wijze dat de kwaliteit van natuur, landschap en cultuurhistorie er niet op achteruit gaat en zo mogelijk nog wordt verbeterd. Dit sluit aan bij ons programma en bij de uitdrukkelijke wens van veel inwoners van Zutphen.

Groenlinks wil de omvang van De Hoven zodanig dat er draagvlak is voor een minimaal gewenst voorzieningenniveau op economisch en sociaal-cultureel gebied in de wijk: een lang gekoesterde wens vanuit de wijk zelf.

Groenlinks wil doorgaand verkeer weren uit de woonwijken. Daarom willen we de N345 om De Hoven leiden. Ook dit sluit aan op ons programma en is een lang gekoesterde wens vanuit de wijk zelf.

De gemeente Apeldoorn wil een rechtstreekse railverbinding met Arnhem. Daarvoor is de Emperbocht nodig: een nieuw stuk spoor ten westen van De Hoven.

Karakteristiek én leefbaar

Afzien van de alternatieve plannen voor de vergrote capaciteit van de IJssel betekent dat het gehele gebied waar mogelijk ooit een bypass komt te liggen planologisch wordt gereserveerd. De ontwikkelingsmogelijkheden in dat tracé worden daarmee tot in lengte van jaren bevroren. Dit is slecht voor leefbaarheid, belemmert de lokale ontwikkelingsmogelijkheden en dreigt te leiden tot verloedering van het landschap.

Dit alles leidt tot grote veranderingen ten westen van de IJssel, tot aantasting van het landschap in de ogen van sommigen, tot een zorgvuldige inpassing volgens anderen. Wij als Groenlinks hebben ervoor gekozen om mee te denken. Onze ambitie was het daarbij een plan te ontwikkelen dat voorziet in de werkelijke behoeften. Een plan dat behoud en bescherming biedt aan de het karakteristieke landschap in de Stedendriehoek. Een plan ook dat leidt tot een leefbare wijk en waarin met respect en creativiteit is omgegaan met natuur, landschap en cultuurhistorie. Een plan tenslotte, dat aansluit bij ons verkiezingsprogramma.

In één keer goed!

Het nu gepresenteerde plan "In een keer goed" biedt volgens ons de gewenste verantwoorde en afgewogen oplossing. Het biedt goede mogelijkheden voor een natuurvriendelijke vergroting van de capaciteit van de IJssel bij Zutphen en een goed ingepaste en afgestemde bebouwing in het gebied ten westen van onze IJssel. Het voornemen om tweejaarlijks de woningbehoefte te onderzoeken en de geraamde woningaantallen daaraan aan te passen is volgens ons het enige goede antwoord op de onzekerheden rondom de toekomstige woningbehoefte. Wanneer het ons vervolgens lukt om de bebouwing vooreerst te beperken tot de minst kwetsbare delen van de Hoven (het kassengebied en de akkers tussen de Teuge en Ruimzicht) is er sprake van een afgewogen geheel dat rekening houdt met de wensen van zowel voor- als tegenstanders. Al met al is er dan met "In een keer goed" een plan ontwikkeld dat volgens ons het beste mogelijke richting geeft op de ontwikkelingen in de komende 25 jaar.