Motie Bronsbergen

Onze coalitiegenoten kwamen met een motie Bronsbergen; fractievoorzitter Noortje Jacobs kwam met de volgende repliek waarna uiteindelijk de motie werd ingetrokken.

Eerst wil GroenLinks even ingaan op de inhoud van de motie en dan op de algemene gevolgen van het aannemen van deze motie:

De constatering dat er illegaal permanent gewoond wordt op Bronsbergen en dat de gemeente conform het vastgestelde beleid handhavingsacties uitvoert is juist. Het blijkt uit de controles die de gemeente op initiatief van de gemeenteraad uitvoert ter plaatse. De 3 partijen die deze motie indienden hebben in 2001 ook volmondig ingestemd met het beschikbaar stellen van budget voor handhaving.

Dat deze (en overigens ook andere) handhavingsacties veel geld kosten is juist. Dit heeft de minister ook onderkend en daarom is zij aan het onderzoeken of "omkering van de bewijslast" mogelijk is. Op die manier komen de kosten bij de overtreders te liggen en niet bij de gemeenschap. Sinds 2001 is er veel menskracht en middelen gestoken in het verzamelen van voldoende bewijzen om een juridisch sterke zaak te hebben. Deze bewijzen zijn nu verzameld en de eerste werkelijke resultaten van het handhavingstraject krijgen binnenkort hun beslag. Alle inspanningen zullen nu tot het gewenste resultaat leiden, namelijk dat illegale bewoning wordt beeindigd van een deel van de mensen waar de bewijslast sterk is en dat anderen zich gaan bedenken dat illegale bewoning op Bronsbergen echt niet getolereerd wordt.

Ik heb contact gehad met de heer Korsaan (het hoofd bouwzaken in Harderwijk). In deze gemeente hebben ze inmiddels een behoorlijk handhavingstraject achter de rug. Er is door de bewoners diverse malen tot aan de Raad van State geprocedeerd, de gemeente heeft telkens gelijk gekregen. Dit heeft er in geresulteerd dat er veel bewoners eieren voor hun geld hebben gekozen en het recreatiepark hebben verlaten. De aanschrijving van de achterblijvers zal binnenkort plaatsvinden. Dit Harderwijkse voorbeeld geeft aan dat strikt handhavingsbeleid op den duur zijn vruchten afwerpt.

Een volgende constatering in de motie is dat er nog deze kabinetsperiode nieuw beleid met betrekking tot permanente bewoning van recreatiewoningen komt. GroenLinks vraagt zich af of de indieners van de motie zich wel in het beleid van minster Dekker hebben verdiept. In haar brieven aan gemeenten, maar ook op de voor iedereen toegankelijke website van VROM laat de minister er geen enkele onduidelijkheid over bestaan dat illegale bewoning van recreatieparken niet gedoogd mag worden en als het aan haar ligt ook niet gedoogd gaat worden.

De minister geeft gemeenten drie opties:

  • Wijziging van de bestemming van ‘recreëren’ naar ‘wonen’
  • Ten eerste kunnen gemeenten in bepaalde situaties het bestemmingsplan wijzigen. De bestemming van het recreatiecomplex wordt dan omgezet van ‘recreëren’ naar ‘wonen’. Voorwaarde hiervoor is wel dat het recreatiecomplex niet in een waardevol en/of kwetsbaar gebied ligt.

  • Persoonsgebonden beschikkingTen tweede kunnen gemeenten een persoonsgebonden beschikking afgeven. De bestemming blijft dan ‘recreëren’. De huidige bewoner mag met deze beschikking in zijn recreatiewoning blijven wonen, totdat hij verhuist of komt te overlijden.
  • HandhavenTen derde kunnen gemeenten er voor kiezen het verbod op het onrechtmatig bewonen van de recreatiewoning te handhaven en procedures in gang te zetten, die zullen leiden tot een gebruik conform de recreatieve bestemming.

Hierbij geeft ze duidelijk aan, dat de eerste twee opties alleen bedoeld zijn voor schrijnende gevallen. Hiermee worden de situaties uit het "verre" verleden bedoeld, waarbij gemeenten nooit handhavend hebben opgetreden en de eigenaren het niet konden weten dat er niet permanent gewoond mocht worden. Iedereen hier aanwezig kan niet volhouden, dat van deze situatie sprake is. Met andere woorden: ook de minister zegt dat in dit geval de gemeente zou moeten handhaven.

Op twee punten is de minister zich nog nader aan het oriënteren, namelijk:

- omkering van de bewijslast;

- het Deense model.

De bewijslast heb ik eerder in mijn betoog al aangehaald. Het Deense model betekent dat gepensioneerden boven 65 jaar, die meer dan 5 jaar een recreatiewoning bezitten, een gedoogbeschikking kunnen krijgen. Hieraan zitten erg veel haken en ogen, zoals bijvoorbeeld grote rechtsongelijkheid en leeftijdsdiscriminatie.

Vervolgens bestaat het beeld dat de handhavingslast verminderd. Dit is een illusie, als er enkele persoonsgebonden beschikkingen zijn afgegeven, moet er net zo goed gehandhaafd hoeft te worden. Eén van de redenen waarom de VNG tegen het Deense model is, is de toename van de kosten van handhaving.

85 % van de Nederlandse gemeenten is voornemens handhavend op te treden tegen illegale bewoning van recreatiewoningen, een groot deel van deze gemeenten is daar reeds mee gestart.

Dan komen we bij het verzoek aan het college:

- het huidige handhavingsbeleid op te schorten. Zoals al eerder gemeld heeft een dergelijke uitspraak van de raad zeer ongewenste gevolgen.

- In overleg te gaan met belanghebbenden (eigenaren,verhuurmaatschappij). GroenLinks mist hier het democratische overleg dat bij een wijziging van een bestemmingsplan hoort.

De conclusie van de fractie van GroenLinks:

Deze motie ligt ons zeer zwaar op de maag, omdat drie van onze coalitiegenoten in tegenspraak met het collegeprogramma deze motie indienen. Wat is nog de betekenis van het in het college-akkoord opgenomen uitgangspunt: "Ook de handhaving van bestemmingsplannen, welstandsnota en overige verordeningen wordt steviger ter hand genomen". Als ¾ jaar later een dergelijke motie door 3 college partijen wordt ingediend.

Wat is nog de betekenis van de inspanning in het collegeakkoord voor het aantrekken van toeristische economie als het aantal recreatiehuisjes inkrimpt.

Wat betekent het als deze motie wordt aangenomen en uitgevoerd? Het betekent dat een zorgvuldig en democratisch besluit, dat een bestemmingsplan met al zijn inspraak procedures toch is, door de gemeenteraad nietig wordt verklaard. Immers als de handhaving van het bestemmingsplan wordt opgeschort verliezen de uitgangspunten en de voorschriften van het bestemmingsplan elke waarde.

Dat is erg voor Bronsbergen en vervolgens catastrofaal voor elk bestemmingsplan in deze stad. Hoe kunnen we overtredingen van bestemmingsplannen, zoals illegaal gebouwde schuurtjes, te grote uitbouwen, illegaal gebruik van woonhuizen voor bedrijvigheid etc. etc. nog aanpakken??

Het zal duidelijk zijn dat GroenLinks tegen deze motie is . Wij raden het alle raadsleden ten sterkste af deze motie te steunen omdat deze zeer vergaande consequenties heeft voor alle bestemmingsplannen in deze stad. Daar komt nog bij dat er veel geld en menskracht over de balk wordt gesmeten als nu, in het zicht van de haven, de ingang gezette handhavingskoers wordt verlaten.

Wij vragen het college, naar hun opvatting over de motie en tevens vragen wij het college of zij de motie, indien deze wordt aangenomen, daadwerkelijk zal uitvoeren.