Algemene beschouwingen 2012

Voorzitter, leden van de raad, aanwezigen op de publieke tribune...

Op basis van ons coalitieakkoord “Kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid“  werken we aan een beter Zutphen. Dit wordt ons echter niet makkelijk gemaakt! De bezuinigingen blijven maar komen. Daarnaast moeten we afschrijven op grondposities en lopen de lasten voor de sociale voorzieningen op.  Moesten we vorig jaar al 14 miljoen structureel bezuinigen, dit jaar komen daar nog eens 2,5 miljoen structureel bovenop en de geruchten gaan dat het daar niet bij blijft. Vanuit ons coalitieakkoord en vanuit de waarden die voor GroenLinks belangrijk zijn hebben we de huidige stukken doorgenomen. Bestuur en bedrijfsvoeringOnze ambitie is hoog. We hebben veel voornemens, zowel qua kwaliteit en duurzaamheid als qua realisering van de bezuinigingen. Mijn fractie maakt zich zorgen over de realisatie en dringt er daarom bij het college op aan hier zwaar op in te zetten. In dit verband zijn we het eens met de voorstellen voor wat betreft de Kaardebol en de sluiting van het Warnshuus. Bezuinigen betekent snijden in programma’s en snijden in de ambtelijke organisatie. Dit doet pijn maar biedt kansen voor grotere efficiëntie en doelmatigheid. Mijn fractie heeft de stellige indruk dat hier nog aanzienlijke winst is te boeken. Samenwerking tussen organisatieonderdelen (bijvoorbeeld Plein, Delta, Perspectief en mogelijk de woningcorporaties) maar ook intergemeentelijke samenwerking (op gebied van ICT, sociale zaken, Ruimtelijke ordening, verkeer en heffingen). College, wilt u dan ook met nog meer ambitie aanvullende voorstellen presenteren. Gedwongen ontslagen en opschorting van periodieken zijn voor ons bespreekbaar.Mijn fractie is het eens met de suggestie om vanwege komende wet HOF rekening te houden met enige extra ruimte in de bezuinigingen. Mijn fractie vindt het een gezonden gedachten om hiertoe nu reeds enige reserve zouden realiseren.FysiekDe reserves voor duurzaamheid zijn nodig om de tekorten te dekken. Mijn fractie wil hierover constructief meedenken. Wel hebben we enkele harde voorwaarden: we willen deze middelen uitsluitend inzetten voor structurele dekking (bv aflossen van schulden) om te voorkomen dat we tijdelijk boven onze stand gaan leven (potverteren dus), en we willen enkele concrete resultaten daarvoor in de plaats: om te beginnen drie extra windmolens en steun aan de Natuur- en Milieueducatie.GroenLinks Zutphen loofde onlangs het “Groene Lintje” uit voor het meest aansprekende burgerinitiatief op groen gebied. De veelheid van initiatieven heeft ons verrast. Blijkbaar voelen de bewoners van Zutphen een grote eigen verantwoordelijkheid voor groen. En gezegd moet worden: werken in het groen is leuk en inspirerend. De betrokkenheid groeit en door de persoonlijke inzet verandert dat groen van iets 'waar je recht op hebt', naar iets waar je moeite voor wilt doen, wat ook van jezelf is en waar je vervolgens van mag genieten. College, wilt u deze benadering actief en enthousiast onder de aandacht brengen van de bewoners en wilt u met voorstellen komen om dergelijke initiatieven te ondersteunen (bijvoorbeeld door het aanbieden van prikkers en faciliteiten voor de afvoer van het afval). Het gaat ons alleen niet lukken de energievoorziening in Zutphen op korte termijn volledig duurzaam te maken. Samen met de bevolking maken we meer kans. In Zutphen geven wij - bewoners, bedrijven en gemeente – samen zo’n 60 miljoen euro per jaar uit aan energie. Dit geld vloeit overwegend weg naar energiemaatschappijen en wordt daar veelal geïnvesteerd in vervuilende energie. Als we nu eens zorgen dat dit geld in Zutphen blijft, én wordt geïnvesteerd in duurzame energie, dan zien wij het er wel van komen dat Zutphen energieneutraal gaat worden. College, laat de organisatie hiervan over aan het particulier initiatief (bv Zutphen aan Zet) maar ondersteun dat met raad en daad.Sociaal en EconomieVorig jaar hebben we ons (samen met de PvdA) sterk gemaakt voor de vergoedingen van onze alfahulpen. Nu blijkt dat het college in staat is geweest deze wens te honoreren. We willen ons college daarvoor bedanken en hopen dat deze actie zal bijdragen aan de bereidheid van vrijwilligers om zich in te zetten voor de hulpbehoevende medemens.De voorstellen van het college op het gebied van Economie kunnen we ondersteunen. Aanvullend willen we het college enkele suggesties meegeven die de werkgelegenheid bevorderen. Daartoe lijken namelijk goede mogelijkheden te bestaan door het hoger onderwijs voor ouderen (HOVO) en het Universitair college (naar het voorbeeld van Middelburg) naar Zutphen te halen,, bijvoorbeeld in de vrijkomende SSR-ruimten. Door bezuinigingen, meer werk door derden te laten uitvoeren en door herintreding in het arbeidsproces komt er op verschillende plaatsen ruimte in de huisvesting. Dit biedt mogelijkheden. We sporen het college aan om vrijkomende ruimten ter beschikking stellen van duurzame ondernemingen en daartoe snel overleg te starten met andere partijen (bv met het bestuur van Delta over vrijkomende ruimten aldaar). Hierover komen we met een motie.Versobering van het armoedebeleid is voor ons niet bespreekbaar. Wel willen we dat beleid uitsluitend toepassen voor hen die dat echt nodig hebben (we zien hier nog wel wat kansen) maar wanneer dat gebeurt willen we daar in geen geval op korten.Mensen die hun baan kwijtraken moeten uiteraard zelf op zoek naar een nieuwe baan. Toch vinden we dat de gemeente hen hierbij kan ondersteunen. Ook al omdat de last van de uitkeringen steeds zwaarder op de gemeentebegroting drukt. Wij willen graag samen met het Plein onderzoeken hoe we deze taak - nog beter dan nu al het geval is- kunnen uitvoeren. Daartoe zullen we de motie “Excellent Plein” indienen.Welzijn en CultuurSport, cultuur, zorg en onderwijshuisvesting kregen maatschappelijk veel aandacht. GroenLinks vindt dat niet verwonderlijk. Welzijn en Cultuur is in de volle breedte van groot belang voor Zutphen. Een aantal voorstellen baart ons zorgen.We zijn overtuigd van het nut van Perspectief voor de Zutphense samenleving. Ook denkt ze constructief mee met de financiële problemen. Daarom vinden we het een onzalige gedachte om Perspectief op te heffen. We zullen deze gedachte dan ook niet steunen.Zutphen verdient een eigen zwembad. Voor GroenLinks is een sober zwembad met geringe recreatiemogelijkheden bespreekbaar. Bijvoorbeeld het 25/11-concept voorziet in de belangrijkste zwembehoeften, is modulair van opbouw en kan dus in royalere tijden worden uitgebreid met verdergaande recreatiefaciliteiten.Het bevreemd ons in hoge mate dat in Zutphen een stadspas niet haalbaar lijkt (de kosten lijken hoger dan het effect). Aangezien in menig gemeente de stadspas een succes is vragen we u, College, de mogelijkheden nogmaals te onderzoeken. Met een stadspas kunnen we namelijk efficiënt en selectief budgetten aan wenden voor sport, cultuur en vervoer. Je kunt hem zelfs uitbouwen tot een soort “activeringspas”.TenslotteIk kom tot een afronding. Dat wil ik niet doen voordat ik mijn waardering heb uitgesproken aan het adres van het College en onze ambtelijke organisatie voor de wijze waarop de werkzaamheden aan de begroting 2012 tot nu toe zijn verricht en de resultaten tot nu toe.Ik dank u voor uw aandacht.