Het Broederenklooster: wat vindt de fractie?

In de media en de raad wordt stevig gediscussieerd over het Broederenklooster. Ook in de fractie heeft dit onderwerp voor heel wat consternatie gezorgd.

Hieronder vindt u een samenvatting van onze standpunten. Versie 19-11 1900uHet Broederenklooster: wat vindt de fractie?In de media en de raad wordt stevig gediscussieerd over het Broederenklooster. Ook in de fractieheeft dit onderwerp voor heel wat consternatie gezorgd. Hieronder vindt u een samenvatting vanonze standpunten.Waarom al die veranderingen, kan het niet zo blijven als het is?Jammer genoeg niet. De gemeente heeft minder geld. We kunnen niet meer zoveel uittrekkenvoor kunst en cultuur als we in het verleden deden. Voor het Henriette Polak geldt bovendiendat dit gebouw heel moeilijk aangepast kan worden aan de eisen van de moderne tijd, zoalstoegankelijkheid voor invaliden, klimaatbeheersing, depotruimte etc. En ook aan het Stedelijk valtzeker het een en ander te verbeteren, bijvoorbeeld voor wat betreft de openheid van het gebouw.Investeren in de bestaande gebouwen is moeilijk en duur. Een nieuw gebouw lost deze problemenop.Waarom wordt er gekozen voor één gebouw waarin al die functies verzameld worden?Werken vanuit één gebouw is efficiënter omdat je beter kunt samenwerken. Bijvoorbeeld in dekantoren, kassa’s of depots. Verder denken we dat mensen die nu alleen naar de bieb gaan, straksook zullen blijven hangen bij een nieuwe tentoonstelling of iets dergelijks. En mensen die onzestad komen bezoeken, zullen sneller ook de musea bezoeken, als ze toch bij de VVV zijn om hunstadsrondleiding te boeken. Samen op één locatie is dus niet alleen efficiënter in de bedrijfsvoering,maar we verwachten ook meer combinatiebezoeken. En wij denken dat dat iets extra’s toevoegtvoor zowel de bewoners van de stad als de bezoekers.Waarom wordt er gekozen voor deze plek?Twee jaar geleden bleek heel duidelijk dat de bewoners van Zutphen de bieb op deze plek niet kwijtwillen. En ook het museum zit hier al. Verder kan het gebouw op deze plek heel goed een ‘poortnaar de binnenstad’ zijn, wat ook heel duidelijk in de plannen zit. De binnenplaats is straks vrijtoegankelijk en je kunt door het gebouw vanaf de Rozengracht naar de binnenstad lopen. Dit maaktdeze plek bijna perfect voor dit gebouw. Er is in de stad geen vergelijkbare andere locatie te vinden.Wat vindt GroenLinks van de commotie rond het Gideonmonument?Dit is natuurlijk het aller-moeilijkste. Er wordt op meer onderdelen van het plan kritisch gereageerd,maar verplaatsing van het Gideonmonument raakt mensen echt in het hart. Vandaar dat GroenLinks,net als de rest van de coalitie trouwens, vindt dat we moeten zoeken naar een manier waarop wehet monument een plaats kunnen geven in de nieuwbouwplannen. Dat zal best lastig zijn, maar wedenken dat er –in overleg met de belangengroepen - een goede oplossing mogelijk moet zijn. Decommotie rond het Gideon-monument is trouwens de belangrijkste reden dat we het een goedezaak vinden dat er een meer open planproces komt, waarin burgers en belanghebbenden eerder ennauwer betrokken worden.Hoe denkt GroenLinks over de horeca?Horeca voegt iets toe aan het gebouw: het is gewoon prettig als je na een museumbezoek ook eenkopje koffie kunt drinken. Wij willen wel dat het college nog beter nadenkt over eventuele nadelenvoor bestaande horeca en exploitatierisico’s voor de gemeente. Een koffiehoek in plaats van eengrand cafe kan misschien ook en wellicht is een of andere samenwerkingsovereenkomst met eenhoreca ondernemer een mogelijkheid?Hoe zit het met de Hanzehof?De Hanzehof is bang dat het Broederenklooster een concurrent voor hen zal zijn. En dit weegt extrazwaar omdat de Hanzehof ook stevig wordt gekort op zijn budget, en nog steeds op zoek is naar debeste manier om hiermee om te gaan. Wij vinden dat het college in overleg met de Hanzehof moetzoeken naar samenwerking, zodat het Broederenklooster geen concurrent wordt voor de Hanzehofmaar juist extra kansen biedt.Hoe zit het met de financiën?Het bouwen van het Broederenklooster kost veel geld. GroenLinks vindt dat de gemeente in elk gevalniet meer moet besteden dan de €4 miljoen ie daarvoor opzij is gezet. Kostenoverschrijdingen zullenbinnen het projectbudget moeten worden opgevangen. En omdat de geschiedenis heeft geleerddat er vaak tegenvallers komen, vinden wij het verstandig een stevig bedrag voor ’onvoorzien’ in deramingen op te nemen. Daarnaast moet er kritisch worden gekeken naar wat er minimaal nodig is, enwat er luxe is. Voorop staat dat er een toekomstbestendig gebouw komt, dat in het ideale geval netzo lang mee kan als het Broederenklooster zelf (!).Duurzaam?Het gebouw moet natuurlijk voldoen aan het bouwbesluit. Dit betekent dat het een energiezuiniggebouw zal worden, veel zuiniger dan bijvoorbeeld het Henriette Polak nu is. Dat is dus hoe dan ookwinst. Het college onderzoekt of het verstandig is het nog energiezuiniger te maken, door gebruikte maken van een lening van de provincie. Wij vinden dat verstandig, maar denken dat er vaak meerenergiewinst te halen is door oudbouw beter te isoleren, dan door nieuwbouw nog energiezuinigerte maken dan het al moet zijn van het bouwbesluit. Verder denken wij dat een toekomstbestendiggebouw, wat dus lang meegaat, beter is voor het milieu dan een gebouw dat snel moet wordenafgeschreven. Kwaliteit is hiervoor erg belangrijk.Hoe nu verder?Wij hebben het college gevraagd een ‘open planproces’ te voeren. In dit proces zullen burgers enraad nauwer bij de planvorming betrokken worden. Dit biedt natuurlijk geen garantie dat iedereenhet eens wordt, maar wij denken dat een deel van de pijnpunten (Gideon, horeca, Hanzehof) inoverleg kunnen worden opgelost. De raad hakt uiteindelijk de knopen door. Het uiteindelijke besluitwordt eind 2013 genomen.