Meer ambitie bij het Plein

De gemeenteraad mocht zich uitspreken over de voorgestelde begroting 2014 van het Plein. GroenLinks deed een wijzigingsvoorstel, zodat concreter gesteld werd dat we meer ambitie van het Plein verwachten om mensen te helpen weer mee te doen. De volledige raad was het met GroenLinks eens en stemde in.

Naar de mening van GroenLinks was de voorgestelde tekst wat te wollig geformuleerd. Veel concreter kan worden gesteld dat we meer ambitie van het Plein verwachten om mensen te helpen weer mee te doen. Als geluisterd wordt naar de eigen wensen en motivatie van de klanten en er meer verbinding gezocht wordt met werkgevers en ondernemers, dan is er nog echt meer mogelijk. De sociale winst is aanzienlijk als mensen meedoen, zich kunnen ontwikkelen en meer contacten hebben. De financiële winst volgt dan vanzelf.

De volgende tekst is cruciaal in het wijzigingsvoorstel, de volledige raad heeft hiermee ingestemd. Hopelijk is dit een kleine stap op weg naar een effectievere organisatie van het Plein.“Naast de ambitie om te komen tot een financieel gezonde uitvoeringsorganisatie hecht de raad aan een verhoogde ambitie om te komen tot meer uitstroom. In uw begroting geeft u zelf al aan: “…. meer gebruik (te) willen maken van mogelijkheden en initiatieven die vanuit de samenleving komen om de doelgroepen van het Plein te laten participeren”  De raad meent dat u hiermee de juiste route kiest om daadwerkelijk meer uitstroom te realiseren.”