Energie en natuur

Nederland loopt enorm achter als het gaat om schone energie. GroenLinks is duidelijk: we investeren alleen nog maar in duurzame vormen van energie.

Steeds meer mensen wekken zelf hun energie op. GroenLinks ondersteunt deze initiatieven van inwoners en wil dat de gemeente duurzame energie de ruimte geeft. Bij GroenLinks streven we naar een prettig en duurzaam klimaat, op het gebied van economie, groen en samenleving. We zetten ons in voor een gezond en goed leven voor iedereen: nu en in de toekomst. Om lokaal 100% schone energie op te wekken voor eigen gebruik, hebben we alle denkbare bronnen nodig. Wij gaan die uitdaging graag aan en willen elke mogelijkheid aangrijpen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken.

Van wegwerpen naar hergebruiken

We willen de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie; grondstoffen zijn geen afval, maar worden telkens opnieuw hergebruikt. Energie halen we steeds minder uit vervuilende fossiele brandstoffen en steeds meer uit duurzame alternatieven, die we blijven doorontwikkelen. Daarom investeren wij in duurzame, innovatieve technieken.

Wind en zon

Veel mensen vinden het belangrijk dat ook in de directe omgeving schone energie opgewekt wordt. Dat vinden wij ook. Wind en zon hebben de toekomst. Wij zijn voor het plaatsen van windmolens ten noorden van de Mars, want met deze windmolens leveren we 25% van het energiegebruik van de huishoudens in Zutphen en Eefde, en dragen we bij aan het Gelders Energie Akkoord. Verder kiezen we voor zoveel mogelijk zonnepanelen op daken; op daken van particulieren, op schuren in het buitengebied, scholen, sporthallen, bedrijfsgebouwen en met een gemeente die zelf het goede voorbeeld geeft. Zonneparken op onbenutte bedrijfsterreinen juichen we toe, groen gebied laten we groen.

Energiezuinig wonen, werken en bouwen

Bestaande woningen in Zutphen moeten beter worden geïsoleerd. De gemeente zelf is aanjager door haar eigen gebouwen te verduurzamen en de gemeente stimuleert inwoners en bedrijven om allemaal mee te doen. Waar nieuw gebouwd wordt, is dat wat GroenLinks betreft energieneutraal en aardgasloos. Het kiezen voor een energieneutrale gemeente levert ook banen op. Alleen al het installeren van zonnepanelen, het energiezuinig maken van bestaande woningen en bedrijfspanden levert werk op voor aannemers, energiebedrijven en monteurs. De lokale energiecoöperaties zijn belangrijke partners in het realiseren van de doelstellingen. Veel inwoners in Zutphen gaan bewust om met energie en ook het bedrijfsleven in Zutphen zit niet stil en bundelt krachten. Mooie voorbeelden zijn de ontwikkelingen van het Pakhuis en de Broodfabriek op de Mars: historische panden die na restauratie energieneutraal zijn en zich als innovatie- en leercentrum inzetten voor de ontwikkeling van schone technologie. Dit soort initiatieven biedt de gemeente de unieke kans om proeftuin te zijn voor het toepassen van schone technieken en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. 

Natuur

Zutphen ligt midden in de natuur; de IJssel, landgoederen, het Groote Veld, houtwallen, oude bomenrijen en laken sieren ons landschap. Hier moeten we zuinig op zijn! GroenLinks Zutphen wil meer ecologisch beheer van bermen en oevers, natuurontwikkeling en verder bouwen aan het landschap door aanleg van singels, heggen en hoogstamboomgaarden. Ook willen we verder bouwen aan natuur in de stad en wijken, zoals dat bijvoorbeeld in het Emerpark gebeurt. Het Emerpark zien wij als proeftuin voor ecologisch beheer. Dat een groen Zutphen op veel bijval kan rekenen, bewijst het -mede door ons geïnitieerde- Blauwboek. GroenLinks zet zich krachtig in voor de uitvoering van dit Blauwboek. Een boek met wel 80 groene voorstellen van inwoners voor de wateren in onze gemeente. Meer water en meer groen verhogen de balans tussen historie en duurzaamheid en verbeteren de verblijfskwaliteit in onze gemeente. 

Landbouw

GroenLinks kiest voor een gezonde landbouwsector. Hierin gaat een goed inkomen voor de boer samen met zorg voor de dieren en het landschap. Dat betekent: koeien in de wei, ruimte voor natuur en goed weidevogelbeheer. Intensieve landbouw heeft geen toekomst in de gemeente Zutphen. We richten ons in het buitengebied op de grondgebonden (melk)veehouderij, biologische land- en tuinbouw en een duurzame glastuinbouw specifiek op locatie De Hoven.

 

Speerpunten Energie en Natuur:

 1. Zutphen loopt voorop in duurzame ontwikkeling, met investeringen in windmolens en zonneparken, met ruimte voor innovatie en ontwikkelingen op het gebied van schone technologie;
   
 2. Van wegwerpen naar hergebruiken. De gemeente blijft zich inzetten op verdere reductie en hergebruik van de afvalstromen; 
   
 3. De gemeente neemt haar eigen voorbeeldfunctie serieus: stadhuis, scholen en andere gebouwen in gemeentelijk bezit zijn binnen 10 jaar energieneutraal;
   
 4. Gemeente investeert in overgang van fossiele naar duurzame energie; 
   
 5. Nieuwbouw is energieneutraal en gasloos;
   
 6. Elektrische mobiliteit stimuleren;
   
 7. Gemeente stimuleert energie-educatie en bewustwording en zorgt voor een goede voorlichting aan burgers en bedrijven over energiebesparing;
   
 8. Beheer van water en groen in Zutphen moet meer ecologisch, uitvoering van Blauwboek en Emerpark als ‘proeftuin’ voor het ecologisch beheer;
   
 9. Nieuwe initiatieven en ideeën van inwoners om groen te realiseren en verbeteren worden enthousiast ontvangen en verder geholpen;
   
 10. Gezonde landbouwsector waarin een goed inkomen voor de boer samengaat met natuur, landschap, recreatie en het opwekken van energie.