Natuur in de stad

De gemeente moet zorgvuldiger omgaan met de bestaande natuurwaarden en de stad moet meer groen en schuil-, broed- en foerageerplekken gaan bieden aan haar natuurlijke inwoners.

Het beheer van water en groen in Zutphen kan en moet veel ecologischer; dat bevordert de biodiversiteit. Het mede door ons geïnitieerde Blauwboek, met wel 80 groene voorstellen van inwoners voor de wateren in onze gemeente, laat zien dat daar veel draagvlak voor bestaat.

Wij willen dat de gemeente structureel stappen onderneemt om de bijzondere flora en fauna van Zutphen goed te beschermen, door het opstellen van een Ambitiedocument Natuur, het aanwijzen van het Emerpark als ‘proeftuin’ voor het ecologisch beheer en een betere naleving van de natuurwetgeving bij initiatieven van derden én initiatieven van de gemeente zelf.

In de komende raadsperiode wordt ook in Zutphen de Omgevingswet ingevoerd, met een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Wij willen dat Zutphen de bescherming van bijzondere natuur en groen in deze documenten een krachtige positie geeft. Concrete afspraken en spelregels over hoe om te gaan met flora, fauna en recreatief groen in een nog op te stellen Groenverordening kunnen hiervoor de juridische basis vormen.