Onderwijs

Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen, los van opleidingsniveau, inkomen of achternaam. Onze gemeente onderscheidt zich door een divers onderwijsaanbod met keuze uit alle niveaus en verschillende stromingen. Behoud daarvan is niet vanzelfsprekend, want het aantal leerlingen daalt. Hierdoor komt het onderwijs in Zutphen en Warnsveld onder druk te staan. GroenLinks zet zich in om, samen met scholen, de grote diversiteit aan primair en voortgezet onderwijs te behouden.

Vanaf 2015 valt de Jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Doordat de zorg dichterbij huis georganiseerd wordt, zijn er kansen die signalering en preventie te verbeteren. GroenLinks vindt dat de fikse bezuiniging, die ons zorgen baart, er niet toe mag leiden dat kinderen de dupe worden. Het spreekt voor zich dat wij van scholen en hulp- en zorgverleners vragen dat zij de rechten van het kind altijd voorop stellen.

Speerpunten GroenLinks 2014 - 2018

  • Goed overleg met scholen om samen te werken aan behoud van de diversiteit van basis- en voortgezet onderwijs in Zutphen en Warnsveld. De krimp van het aantal leerlingen vraagt intensieve samenwerking en creatieve oplossingen van een gemeente die zich hier mede verantwoordelijk voor voelt.
  • Scholen nog beter inzetten om problemen vroeg te signaleren, zodat er ruimte is voor preventie en waar nodig inschakelen van extra zorg. Dit vraagt zo eenvoudig mogelijke afspraken als basis voor intensieve samenwerking tussen hulp- en zorgverleners.

GroenLinks vindt sport belangrijk. Sport verbroedert en geeft jong en oud de kans om sociaal actief te zijn. Het behouden van voldoende sportvoorzieningen past daarbij. Ook zien we kansen om in samenwerking met ondernemers openbare sportgelegenheden voor jong en oud te ontwikkelen, denk bijvoorbeeld aan openbare fitness in de buitenlucht.