GroenLinks banenplan

De werkloosheid is hoog. Mensen die nog werk hebben zijn onzeker of dat volgend jaar nog zo is. Anderen hoppen van flexbaan naar flexbaan. De bezuinigingen van het kabinet Rutte verergeren de crisis. Dit is onacceptabel. Werk geeft zekerheid, inkomen en zelfvertrouwen.

GroenLinks wil daarom investeren in banen, arbeid lonend maken en het werk eerlijk verdelen. Flexwerkers verdienen meer zekerheid en goede sociale bescherming. Met een duurzame economie kunnen we Nederland weer sterk maken. Door zowel landelijk als lokaal concrete stappen te zetten, kunnen we meer werk creeëren. Het GroenLinks banenplan bestaat uit 10 stappen.

Hoe wil GroenLinks Zutphen de werkloosheid bestrijden?

5 concrete stappen:

1. Banencarrousel bij werkgevers

Door werkzoekenden de kans te bieden om bij verschillende werkgevers ervaring op te doen, steeds een stap verder naar meer zelfstandigheid en minder begeleiding, kunnen nieuwe leer-werk-wegen ontstaan. GroenLinks vindt dat Het Plein de uitwerking van dit waardevolle idee van Henk Hölscher ( Inntel Hotel), dat hij op dit moment al uitwerkt met o.a. Gelre Ziekenhuizen, actief moet ondersteunen en het samen met de initiatiefnemers verder moet uitbouwen.

2. Restauratie van historische panden

Historische panden als Koelhuis, Wasserij IJsselstroom en Broodfabriek/Pakhuis hebben of krijgen nieuwe functies. Dat alleen al geeft een impuls aan de werkgelegenheid. GroenLinks heeft de nieuwe eigenaren in contact gebracht met Het Plein met het idee: maak van de restauratie een leerwerkproject. Natuurlijk liggen er kansen dit uit te bouwen tot iets groots: historische panden genoeg in Zutphen en Warnsveld. Bovendien sluit het aan op het plan van Atelier3D om op het terrein van de Kaardebol een opleidingsschuur te realiseren voor ambachtelijke werkzaamheden als restauratie.

3. Ruimte geven aan sociale ondernemingen

Sociaal, creatief en duurzaam ondernemerschap heeft de toekomst. GroenLinks wil niet alleen de ondernemers die dit waar willen maken ‘ontzorgen’ door eenvoudiger regels of het wegnemen van onnodige rompslomp. GroenLinks wil ook fysiek ruimte bieden voor sociaal, creatief en duurzaam ondernemerschap. Bijvoorbeeld door voor leegstaande panden in de binnenstad flexibeler om te gaan met bestemmingsplannen en zo ruimte te bieden aan start-ups of kunstenaars. Maar ook door experimenteerruimte te bieden aan bijvoorbeeld het Dagelijks Bestaan, gericht op het creëren van werk voor de jongeren en op het ontwikkelen van realistische verdienmodellen die het ook in financieel opzicht toekomstbestendig maken. Dit geeft een impuls aan werkgelegenheid in een ‘nieuwe economie’, waarin delen en hergebruik belangrijker zijn dan bezit en overconsumptie.

4. Werk creëren in isolatie van woningen en zonnepanelen op daken

Energiebesparing en schone energie opwekken is niet alleen belangrijk voor een goede, leefbare toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Het creëert ook werk. GroenLinks wil dat bestaande woningen in hoog tempo energiezuinig worden gemaakt, minimaal tot energielabel B. Maar ook bij sportkantines ziet GroenLinks mogelijkheden voor energiebesparing en opwekking. Dat levert veel werk op voor lokale bouw- en installatiebedrijven. Dit biedt kansen voor mensen die nu niet meedoen op de arbeidsmarkt.

5. Jongeren aan het werk door inzet van jongeren: Groot Zutphens stageplan

Martine Westerik (nummer 8 op de GroenLinks-lijst) heeft, vanuit haar werk bij de Praktijkschool, veel ervaring met het begeleiding van jongeren bij stages en naar werk. Met dank aan de jongeren zelf, die in het eigen netwerk zelf naar stageplekken zoeken, onderhoudt de Praktijkschool een warm netwerk van ruim 300 werkgevers in de regio. Door de krachten te bundelen (van scholen, Het Plein, Delta, zorginstellingen) in een ‘Groot Zutphens Stageplan’ ziet GroenLinks kansen om meer jongeren aan het werk te helpen.
Dit betekent niet dat we oudere werkzoekenden vergeten. Zij hebben vaak veel kennis en ervaring, maar komen toch moeilijk opnieuw aan de slag. TalentPlus is een initiatief gericht op het bundelen van krachten van oudere werkzoekenden. Elkaar helpen door kennis, ervaring en netwerken te delen. GroenLinks gelooft in dit soort initiatieven die gebaseerd zijn op de kracht van samen.

 

Hoe wil GroenLinks landelijk de werkloosheid bestrijden?

5 concrete stappen:

  1. Banen boven bezuinigen. GroenLinks wil geen bezuinigingen die ten koste gaan van het herstel van de economie en werk. Wij investeren liever om de economie aan te zwengelen. Niet in auto’s of koelkasten, zoals premier Rutte betoogt, maar in zorg, onderwijs en een groene economie. Investeringen in openbaar vervoer, duurzame energie, dragen bij aan een schone leefomgeving. Banen in de zorg verzekeren goede zorg aan huis.
  2. De vervuiler betaalt: fiscale vergroening. In Nederland gebeurt al jaren iets geks. We belasten wat we waardevol vinden zwaar, maar wat we onwenselijk vinden nauwelijks. Milieuvervuiling is bijna gratis, over ons loon betalen we veel belasting. GroenLinks draait dat om. We gaan de grote vervuilende bedrijven belasten voor de milieuschade die zij veroorzaken. Het geld dat dit oplevert, geven we terug aan de bedrijven via lagere werkgeverspremies. Zo wordt vervuiling duur en het aannemen van mensen goedkoop. Gevolg: Een schoner milieu en meer werk voor meer mensen.
  3. Werkplannen. Veel meer mensen aan het werk helpen vraagt om ambitieuze investeringsplannen. Als je dat slim doet, sla je drie vliegen in een klap. Want er is veel te doen. Onze maatschappij moet duurzamer. Stel je voor, alle huizen worden geïsoleerd, dan is er drie keer winst. Bouwvakkers krijgen weer werk, beparen gezinnen besparen fors op de energierekening en het milieu verbeterd.
  4. Kortere werkweek. De werkloosheid is hardnekkig en structureel hoog. Dit zal nog jaren zo blijven, zo moeten we vrezen. 680.000 personen hebben geen baan. De werkloosheid in personen is nog nooit zo hoog geweest. Tegelijkertijd worstelt een grote groep met het combineren van hun baan met de zorg voor naasten of het opvoeden van kinderen. GroenLinks wil daarom toewerken naar een 4 daagse werkweek. Niet alleen zorgt dit voor een meer ontspannen manier van leven, het kan er ook toe leiden dat het bestaande werkeerlijker gedeeld wordt. Zo moeten werknemers bijvoorbeeld kunnen kiezer voor collectieve arbeidstijdverkorting, zodat ontslagen voorkomen kunnen worden.
  5. Voor iedereen perspectief op werk. Voor mensen die moeilijk werk vinden (laagopgeleide jongeren, langdurige werklozen en ouderen) pleit GroenLinks voor subsidies voor werkgevers om deze mensen aan het werk te helpen. Zo ontstaan er extra banen in de collectieve en private sector. Hiernaast moeten grote bedrijven en de overheid worden verplicht een vast percentage arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. De bezuinigingen op re-integratie van het kabinet moeten worden teruggedraaid.