Fractie GroenLinks Zutphen
Fractie GroenLinks Zutphen, 19 juni 2015

Algemene beschouwing VJN 19 juni 2015: het gaat om mensen niet om cijfers

Steeds meer mensen willen verandering. Laten we vandaag een begin maken met het echte gesprek over onze visie op de koers voor Zutphen. Laten we realistisch zijn, van wensenlijstjes naar kleur bekennen. Laten we heldere keuzes maken die aansluiten bij waar mensen mee bezig zijn: waar ze enthousiast over zijn en waar ze zich zorgen over maken. Als politiek moeten we hierin vooropgaan. Als we onze voorzieningen op peil willen houden zullen we keuzes moeten maken die direct onze inwoners raken, denk aan vragen als: Houden we een divers onderwijsaanbod in tijden van krimp? Moet de Hanzehof blijven als het nu is? Krijgen mensen volgend jaar nog huishoudelijke hulp?

Gelukkig hoeft niet alle visie van de politiek te komen. Inwoners doen het al zelf. Mensen richten hun buurt in, delen auto’s en kopen biologische groenten bij GoedGeboerd. Onderwerpen waar wij nog over praten wordt in de samenleving al volop gedaan. Afgelopen jaar hebben we daarom de motie #righttochallenge ingediend en deze is unaniem door de raad ondersteund. Wij denken bijvoorbeeld dat energiebesparing een onderwerp is dat zich hier uitermate goed voor leent. Wij roepen initiatieven zoals Atelier3D op de gemeente uit te dagen. Andere voorbeelden zijn de banencarrousel van Hotel Inntel of Driekant die recent een tweede zaak opende dankzij crowdfunding. Dit doen mensen uit overtuiging, omdat ze ergens in geloven. Dit betekent niet dat de politiek een stapje terug kan doen en er een “u vraagt wij draaien” ontstaat. Een sterke overheid met bevlogen politici en betrokken burgers hebben elkaar nodig. GroenLinks wil vormgeven aan die veranderende rol van de overheid. Hiervoor hebben wij drie moties voorbereid.

De eerste motie streeft naar een burgerbegroting in 2017.

Het was voor Victor en mij een verademing toen we hoorden dat zelfs Christina als ervaren kracht de begroting niet tot de finesses kan doorgronden. De huidige begroting is zo opgesteld dat de overgrote meerderheid van Zutphen er weinig mee kan. Dat het college in 2017 zero-budgetting wil toepassen zien wij als een kans om in een burgerbegroting te maken. Een manier om inwoners te betrekken en inzicht te geven aan welke knoppen er gedraaid moet worden. Verschillende partijen hebben hun enthousiasme al uitgesproken. Als u instemt met de motie hebben we vanaf nu nog een jaar om dit proces goed in te richten.

Update na de raadsvergadering: de motie burgerbegroting is unaniem aangenomen door de raad! Graag werken we ook samen uit wat hier de beste vorm voor is. Ideeën zijn altijd welkom! 

De tweede motie die we samen met D66 indienen is de motie oprichting jongerenraad.

We willen dat jongeren betrokken zijn bij wat er speelt en benutten graag hun frisse blik. Denk aan de motie van de SP voor betaalbare woningen voor jongeren. Een jaar geleden is op initiatief van een aantal jongeren gestart met de oprichting. Alex Dijk, jammer genoeg voormalig forumlid van D66, en ik hebben de jongeren hierbij ondersteund. Er staat nu een  betrokken club van zes met zelfs al een verordening en huishoudelijk reglement. Een aantal zijn vandaag aanwezig en na de zomer gaan ze in een forum graag met de raad in gesprek. Met de voorliggende motie spreekt u uw intentie uit om dit initiatief in principe te ondersteunen. Hiermee kunnen zij in de zomer vast voorbereidingen treffen.

Update na de raadsvergadering: de motie oprichting jongerenraad is unaniem aangenomen door de raad! Marleen, Yannick, Arjuna, Nicole, Dasja en Wieke zijn hier heel blij mee. Na de zomer gaan zij met de raadsleden in gesprek over de kansen, mogelijkheden en ideeën.

Onze derde motie richt zich op maatschappelijk rendement vastgoed.

Van veel zaken weten we de prijs, maar niet de waarde. GroenLinks wil maatschappelijke kwesties niet simpelweg reduceren tot een rekensom. Patrick heeft een motie opgesteld om bij de verhuur van het vastgoed van de gemeente niet alleen een financiële afweging te maken, maar ook de maatschappelijke waarde mee te wegen. In het forum van 29 juni wordt dit onderwerp nader besproken. Met deze motie kunnen wij vast richting geven.

Update na de raadsvergadering: deze motie burgerbegroting hebben we aangehouden, omdat dit onderwerp op 29 juni aanstaande in de raad besproken wordt.

 

Zutphen behoort weer tot de top van Nederland, 1 op de 5 inwoners heeft een uitkering. Het gesprek richt zich vervolgens op de financiële gevolgen. Economisering: praten over kosten, efficiëntie en rendement. Maar wat zoveel belangrijker is: wat betekent dit voor onze samenleving? Voor de mensen die graag aan het werk willen, maar niet kunnen. Voor de mensen die elk dubbeltje moeten omdraaien om de huur te betalen? Het gaat om mensen, niet alleen om cijfers.

GroenLinks heeft een duidelijke overtuiging: wij gaan uit van vertrouwen en ruimte om je te ontplooien. Wat begonnen is als sociaal vangnet is omgeslagen in een bak ellende vol wantrouwen. Alsof een bestaansminimum liefdadigheid is waarvoor mensen de maatschappij op hun blote knieën moeten danken. Wilt ú afhankelijk zijn van de overheid? Wilt ú frauderen en zoveel mogelijk belastinggeld binnenhalen? Moeten anderen voor ú bepalen wat goed is voor u? Nee? Waarom denken we dan dat wel geldt voor andere mensen?

Het idee dat mensen geprikkeld en gestraft moeten worden helpt nauwelijks mensen aan het werk, integendeel: mensen worden onzeker, boos en raken verstrikt in regels. Wij geloven dat ieder mens een volwaardig burger is en de vrijheid moet krijgen zichzelf te ontplooien. Wij zijn ervan overtuigd dat deze aanpak de waardigheid van mensen vergroot, dat hun sociaaleconomische positie verbetert en dat het uiteindelijk geld bespaart, niet alleen op de uitvoering maar ook zorg en welzijn.

22% uitkeringsgerechtigden wordt niet zomaar 0, dus wij willen de prioriteit leggen bij drie groepen:

-        Mensen in de bijstand die zich willen ontplooien.

We willen een beter beeld krijgen van de groep bijstandsgerechtigden en welke wensen deze mensen zelf hebben. Onze wens is dat deze verkenning leidt tot een sociale bijstand. Denk aan een experiment basisinkomen waar we na de zomer verder over in gesprek gaan.

-        Migranten.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat migranten in onze samenleving nog steeds moeilijker aan een baan komen en dat de werkloosheid onder deze groep twee keer zo groot is. Dit vergt een gerichte aanpak waar mogelijk een link gelegd kan worden met de motie laaggeletterdheid van Burgerbelang.

-        Jongeren.

In Zutphen loopt het aantal jongeren in de bijstand steeds meer op, tientallen jongeren verlaten  school zonder startkwalificatie en zitten steeds meer jongeren thuis. Daarbij leiden de gevolgen de ParticipatieWet er bij het Praktijkonderwijs toe dat jongeren steeds moeilijker een plek vinden. Hiervoor hebben wij een initiatiefvoorstel opgesteld dat gedragen wordt door de betrokken professionals: “2GetThere Zutphen: voor jongeren door jongeren”. Deze best practice van de wereld op het gebied van bestrijding van jeugdwerkloosheid gaat uit van jongeren die jongeren coachen naar school, werk of hulpverlening. Met dit voorstel kan nog in 2015 de voorbereiding getroffen worden voor een pilot in 2016 en 2017. In een aparte vergadering kunnen we dieper ingaan op dit voorstel, waarbij de betrokken professionals ook graag hun visie hierop met u delen.

Update na de raadsvergadering: de eerste reacties vanuit de raad zijn positief. In de een aparte vergadering gaan we verder over dit initiatiefvoorstel in gesprek samen met de betrokkenen.

Werkgelegenheid

Als we willen dat er meer mensen aan het werk komen, moeten we ook banen hebben. Niet perse allemaal in Zutphen. Wij pleiten ervoor hierin samen op te trekken met regio gemeenten. Wat je als gemeente zelf sterker maakt is ook hier: focus. Wij pleiten ervoor te kiezen. Het zal u niet verrassen dat GroenLinks graag ziet dat Zutphen zich richt op sociale en duurzame bedrijvigheid. Welke voorwaarden hebben zij nodig om zich hier te vestigen en hoe kan de gemeente dit écht faciliteren. Kunnen we van de Noorderhaven een cleantechvalley maken? De ondernemers in het Pakhuis hebben al een eerste stap gezet.

Tenslotte onze wens voor Zutphen? Dat we aan het eind van deze periode weer de top hebben gehaald. Niet omdat we het recordaantal formaties hebben gehad en niet omdat we de meeste uitkeringen van Nederland hebben. Zutphen aan de top als de plek waar je leven lang wil wonen, een groene en sociale gemeente.