Voorjaarsnota
Voorjaarsnota

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2018

Algemene beschouwingen 15 juni 2018

Het gaat om mensen, niet om cijfers. U heeft GroenLinks dat al vaker horen zeggen. En juíst als het gaat om financiën. Het deed ons dan ook goed terug te lezen dat de bezuinigingen naast financieel ook gewogen worden op effect voor de omgeving en impact voor samenleving en inwoners. De uitdaging is wat GroenLinks betreft: hoe kunnen we wat we doen, naast beter betaalbaar ook echt béter maken? Irene deelt hier zo een mooi voorbeeld van met haar motie ‘digitaliseren aanvragen sociaal domein, te beginnen bij PlusOV’ en Dolf benadrukt het belang van de energietransitie en een groen hart van én voor Zutphen.

Vorig jaar bij de VJN spraken we nog over ‘Financieel planningsoptimisme’, nogal een eufemisme met de kennis van nu… Je zou er bijna pessimistisch van worden, maar zo is de GL fractie niet. Ja, we moeten bezuinigen. Niemand doet dat graag, maar het moet gebeuren.

We ondersteunen de door het college voorgestelde uitgangspunten om voor 2019 een taakstelling op te leggen met als doel in 2021 weer een gezond financieel perspectief te hebben. Daarbij moet de raad natuurlijk in control zijn zoals D66 in haar motie vraagt en gaat het wat ons betreft niet alleen om een financiële paragraaf, maar juist ook om de impact op inwoners. Het gaat om mensen, niet om cijfers. 

Het college legt in de gespreksnotitie de zorgen bloot, maar laat ook twee keer het woord ‘optimisme’ vallen, want ik citeer: “Ook het proces van bezuinigen biedt uiteindelijk kansen voor de toekomst”. Een van de kansen die wij zien, u verwacht het vast al, is de burgerbegroting.

In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we in 2020 de eerste burgerbegroting hebben. De tijdsplanning laat zien dat we dan midden in de bezuinigingsopgave zitten. Dit zien we als een kans. Samen met CDA, Burgerbelang, D66, Stadspartij en Bewust hebben we de Motie ‘voortgang invoering burgerbegroting’ opgesteld waarin we het college oproepen voor 1 oktober as. met een plan van aanpak te komen en 1 januari 2019 van start te gaan met de werkzaamheden voor de burgerbegroting 2020.

GroenLinks wil Zutphen Groen én Links! Graag geef ik hier voor Groen het woord aan Dolf en voor Links het woord aan Irene.

Dolf: 

Zutphen is in 2030 energieneutraal! We hebben iedereen in Zutphen hard nodig om in deze transitie te slagen. Een pittige investering, maar deze investering betaalt zich terug in een sociaaleconomisch en groen Zutphen.

Groenlinks wil extra aandacht voor twee groene onderwerpen: aardgasloos bouwen en natuurwaarden. 

Regelmatig worden wij benaderd door mensen die niet begrijpen dat in lopende woningbouwprojecten, zoals de Noorderhaven, woningen nog op aardgas worden aangesloten. Wij begrijpen dit ook niet en vragen het College om op korte termijn met de bouwers in overleg te treden om hun projecten zo veel mogelijk energieneutraal en aardgasloos aan te leggen. Laten we geen ontwikkelingen toestaan die we later weer moeten terugdraaien! 

Daarnaast wil GroenLinks graag haar initiatief benadrukken om de bijzondere natuurwaarden in onze gemeente beter te beschermen. Natuureducatie weer terug in deze stad te krijgen is hiervoor van essentieel belang: de jeugd is de toekomst! Ons verzoek is om hiervoor ruimte op te nemen in de meerjarenbegroting zodra de gemeentefinanciën er weer beter voorstaan. Op dit punt zullen wij maandag, samen met D66 en Stadspartij, een motie indienen.

Irene: 

Ik herhaal hier graag: het gaat om mensen, niet om cijfers!
GroenLinks blijft  zich verbazen en frustreren over het feit dat we als gemeente nog onvoldoende in staat zijn vernieuwende en vooral menselijke initiatieven op een goede manier ruimte te geven. Concreet denk ik aan drie bekende initiatieven:

2GetThere: De resultaten overtreffen alle verwachtingen en toch hebben jongeren en hun coaches nog geen duidelijkheid: bizar!!  

Walhallab is al maanden dakloos en moet steeds weer het geduld uit haar tenen halen voordat de nieuwe huisvesting rond is: bizar!! 

Buddy2Buddy: de mooiste meest verbindende organisatie in Zutphen, het gaat GroenLinks aan het hart dat hiervoor nog geen zekerheid geboden kan worden… We bespreken dit maandag nader.

Ook bizar: PlusOV. Over de inhoud gaan we het in een later stadium hebben, graag heb ik het nu over de hopeloos ouderwetse en overbodige papierwinkel. 
Want hóé bestaat het, dat we in deze moderne digitale wereld, ouders jaar in jaar uit stapels papier laten invullen en met de póst laten versturen?? Hoe bestaat het dat ouders met een kind met een beperking ieder jaar opnieuw om een indicatie moeten vragen? Zoals een ouder zelf zegt: “mijn dochter heeft het syndroom van Down, dat is volgend jaar heus niet zomaar over” Onze motie roept het college op zo snel mogelijk over te gaan tot menselijke, snelle procedures.  Dit is een voorbeeld van een antwoord op de vraag: hoe kunnen we wat we doen, naast beter betaalbaar ook echt béter maken? Voor ons gaat dit om mensen, maar hopelijk overtuigen de cijfers….. 

Liza: 

Tot slot…
GroenLinks is ervan overtuigd dat we meer bereiken vóór inwoners als we het doen mét inwoners. De raad is de hoogste baas van de gemeente. Beetje jammer dat niemand dat weet of er iets over kan volgen. Dit moet beter! Vier jaar geleden, toen we nog wel meededen aan het WK, vergeleek ik de raad al eens met het Nederlands elftal. Ik was toen net terug van het WK in Brazilië en mocht daar deel uitmaken van het oranje legioen en kan u vertellen dat het een waanzinnige ervaring is. Je staat zelf niet in het veld, maar voelt je wel enorm betrokken bij wat er op het veld gebeurt. Als wij dat gevoel ook maar een heel klein beetje kunnen bereiken bij onze inwoners… Wij hebben hier een trouwe schare fans op de publieke tribune, dank daarvoor!

De raad moet, zoals collega Brunsveld het noemt ZAB zijn: zichtbaar, aantrekkelijk en betrouwbaar. De motie die we vandaag samen met Burgerbelang & CDA indienen pleit er dan ook voor om in de begroting rekening te houden met de uitvoering van een accuraat communicatieplan van de Raad, waaronder in ieder geval een nieuwe raadswebsite en fysieke zichtbaarheid van de raad in het stadhuis. Graag maken we samen met het huidige communicatieteam van de gemeente een plan, want ook de raad verdient het om zichtbaar te zijn.

De GroenLinks fractie gaat er de komende periode voor om als Zutphens 29tal zichtbaar, aantrekkelijk en betrokken te zijn in onze mooie gemeente. GroenLinks tekent met groen en rood en met elkaar kleuren we Zutphen en Warnsveld!