ALV GroenLinks Zutphen

Concept verslag 19 mei 2011

Dinsdag 19 mei 2011Technisch voorzitter: Wim de BoerVerslag: Jaap MeijerAanwezig (aldus de presentielijst)Rikkie Overbeek, Karel Post Uiterweer, Victor Boldewijk, Johan Luyendijk, Liesbeth van Burken, Wim de Boer, Patricia Withagen, Jaap Meijer, Christina Oosterhoff, Winfried Gall, Willem Grotenbreg.Afwezig met kennisgeving: Gerard Buitink, Jelis van Leeuwen, Inigo Henning, Lida Henning-de Koning, Rob Gort, Andre Putker, Tijs van Dijk, Noortje Jacobs.1.OpeningWim de Boer heet de aanwezigen welkom.2. Het bestuur van de afdelingJaap Meijer heeft gesprekken gevoerd met 5 potentiële bestuurskandidaten. In beginsel zijn zij bereid tot het bestuur toe te treden.In juni wordt een gezamenlijk overleg gehouden om na te gaan of men als ploeg het bestuur wil vormen. Daarna zal iedereen wel of niet bewilligen3. Voortgang kerntakendiscussieNamens de (steun) fractie zijn Christina Oosterhoff, Rikkie Overbeek en Johan Luyendijk aanwezig om toelichting te geven en te luisteren naar de inbreng van de leden.Johan geeft bevindingen van de ALV door aan de gehele fractie.De opbouw van het verslag is gekoppeld aan de thema’s, die centraal staan.Eerst de weergave van de verandering, die door het college is weergegeven. Daarna reactie van de leden.Programma 1 Bestuur·    1.1.De Burgerbalie in Warnsveld krijgt een beperkte informatiefunctie; voor officiële documenten moeten mensen naar het gemeentehuis. (De bezuinigingstaakstelling blijft ongewijzigd, namelijk € 112.500) ·    1.2. Behandeling bezwaarschriften anders vormgeven, second opinion organiseren. (De bezuinigingstaakstelling is € 10.000 minder geworden)De fractie gaat accoord met de voorstellen onder 1.1. Het gebouw is duur en er zal gezocht moeten worden naar andere functies.De leden wijzen erop dat door het mogelijk wegvallen van de burgerbalie en de biebfunctie in het Warnshuus, er blijvende aandacht nodig is voor de investering in gemeenschapszin bevorderende maatregelen. Te veel aandacht voor gebouwen, functies kan belemmerend werken op de gemeenschapszin.Een van de leden stelt: “Het is wel schrijnend, dat toezeggingen, die gedaan zijn bij de samenvoeging van Warnsveld en Zutphen nu sterk onder druk komen te staan’  Wethouder Patricia Withagen stelt daar tegenover, dat we nu wel een bezuinigingsopgave hebben en dat was toen niet voorzien. Er zal nu meer gekeken worden naar de feitelijke fysieke afstand tot voorzieningen. Geen enkele voorziening wordt ontzien.Voor het overige gaan de leden accoord met het gestelde bij 1.1.1.2. Er komen veel reacties op dit punt. Veel geluiden om de commissie niet op te heffen. De commissie heeft nu een onafhankelijke, bemiddelende rol: een soort ombudsfunctie.Programma 5 Beheer Openbare Ruimte·    De Kaardebol als toekomstbestendig centrum voor duurzaamheid waar vrijwilligers, de Visiegroep duurzaamheid en het bedrijfsleven over meedenken. (De bezuinigingstaakstelling was € 192.500 en wordt in ons nieuwe voorstel € 170.000)Leden zijn positief over dit voorstel. Goed om de kinderboerderij te betrekken bij de activiteiten van de Kaardebol.Christina wijst erop, dat er veel energie te bespeuren valt bij de mensen, die betrokken zijn bij de Kaardebol.Van belang blijft om vrijwilligers goed te begeleiden bij de omslag.Afdeling archeologie blijft gehandhaafd, alleen zal de vraag zijn of men in hetzelfde pand kan blijven.  Ook zullen de functionarissen meer uitgeleend worden.Programma 9 Sport·    Doorberekening van kosten voor veldsporten voeren we gefaseerd en in overleg met de verenigingen in 100% kostendekkenheid is niet haalbaar). (De bezuinigingstaakstelling voor de doorberekening van kosten in 2015 blijft vooralsnog ongewijzigd, namelijk € 279.000)·    Reserveren van middelen op de begroting voor de vervanging van kunstgrasvelden. (Voor de vervanging van kunstgrasvelden is € 200.000 gereserveerd)Programma 10 Onderwijs, jeugd en jongeren·    Bouwplan van de Kennedyschool vraagt een hogere investering. (We nemen een extra investeringsbedrag van € 400.000 op in de begroting) ·    We vinden een afschrijvingstermijn voor schoolgebouwen van 40 jaar meer reëel dan de 60 jaar die we in ons concept bezuinigingsvoorstel hadden staan. (De gewijzigde afschrijvingstermijn betekent dat de jaarlasten gemiddeld € 90.000 hoger zijn) ·    Meer geld voor Jeugdsubsidieregeling reserveren en de regeling praktisch en eenvoudig toepasbaar maken. (In ons nieuwe voorstel verhogen we de jaarlijkse subsidie van € 250.000 naar € 400.000)Er wordt pleidooi gevoerd om de jeugdsubsidieregeling inkomensafhankelijk te maken b.v. d.m.v. een stadspas.Advies wordt gegeven om de € 400.000 te splitsen: € 200000 naar sport en hetzelfde bedrag naar jeugd en cultuur.Mooi dat de Kennedyschool extra gelden gaat krijgen.Programma 11 Kunst en Cultuur·    De bibliotheek blijft in de Broederenkerk waarbij we wel zoeken naar een bundeling met andere culturele functies in het Broederenklooster. (Investering met NUON-gelden, namelijk 4 miljoen euro, met bezuinigingsopgave van € 500.000 in 2015) ·    Museum Henriëtte Polak blijft voorlopig open met inzet vrijwilligers. (We houden rekening met kosten voor onderhoud in 2012, 2013 en 2014 van € 45.000 per jaar) ·    Hanzehof en Muzehof als één centrum voor podiumkunsten met een gezamenlijke (lagere) financiële taakstelling. (De financiële taakstelling was bij elkaar opgeteld € 675.000 en wordt in ons nieuwe voorstel € 475.000) ·    Subsidie voor molens blijft. (Jaarlijkse bezuiniging van € 3.800 vervalt) ·    Functie van Beiaardier behouden met gemeentelijke financiële bijdrage voor minder aantal uren. (De bezuiniging wordt € 7.800 minder) ·    Meer geld in het fonds voor cultuurbeoefening als incidentele stimulering van culturele activiteiten. (In ons conceptbezuinigingsvoorstel stelden we een jaarlijks bedrag van € 60.000 voor, in ons nieuwe voorstel verhogen we het bedrag naar € 100.000)Het plan voor de bibliotheek wordt door de fractie ondersteund.Er is niet veel enthousiasme om 4 miljoen te steken in het culturele hart. Het NUON geld kan beter besteed worden aan duurzaamheid, scholen e.d.Er wordt gewezen op de overdreven zorg voor klimaatbeheersing in musea. Daar is volgens leden geld op te besparen.De Vrienden van Henri Polakmuseum willen dat het gebouw open blijft tot een nieuwe locatie kan worden betrokken.Voor de Muzehof gaat een taakgroep aan de slag. Deze groep moet inzicht krijgen in de vraag “Wat er nu eigenlijk gesubsidieerd wordt”. Het is een goed plan om Hanzehof en Muzehof samen te laten optrekken.Doel is om kinderen via de scholen meer in aanraking te brengen met muziekonderwijs.Programma 12 Welzijn en Zorg·    Geen subsidiëring van vrijwilligerswerk, met een paar uitzonderingen waarvoor we criteria gaan opstellen. (Budget van € 26.300 blijft beschikbaar, maar voor incidentele activiteiten) Waardering voor vrijwilligerswerk sterk laten blijken, hoeft niet altijd vertaald te worden in geld.Leden vinden dat bij subsidiering gekeken moet worden naar het belang voor de hele samenleving. Niet subsidiëren op instandhouding.Er wordt zorg uitgesproken over bezuinigingen op de alfahulpen. Een bezuinigingsmaatregel om het uurtarief te verlagen van € 14 naar € 10 wordt als niet passend ervaren.Programma 13 Sociale Zaken·    Gefaseerd de jaarlijkse bijdragen van de meedoenregeling voor volwassenen en jongeren ophogen om meedoen aan sport, kunst en cultuur te bevorderen. (De bijdrage voor jeugd blijft in ons nieuwe voorstel € 200 euro per kind. Voor volwassenen verhogen we de jaarlijkse bijdrage in ons nieuwe voorstel naar € 150,-)Bedrijfsvoering·    In 2015 bezuinigen we 50 arbeidsplaatsen binnen de ambtelijke organisatie. (In ons nieuwe voorstel hebben we een extra bezuiniging van € 725.000,- ingeboekt. Er was in ons concept bezuinigingsvoorstel 30 fte verwerkt gekoppeld aan minder taken en 8 fte zat al in de keuzenota)Leden hebben een sterke voorkeur voor bezuinigingen op beleid en niet op uitvoering.Ook wordt gewezen om meer regionale en gemeentelijke samenwerking.3. Mededelingen en rondvraagDe leden vinden dat het beheersbeleid t.a.v. groen niet mag veranderen. Dus geen gif gebruiken bij onkruidbestrijding.De fractie zal tegen stemmen bij de aandelenkwestie rond Teuge. (betreft een garantiestelling)De Raad zal zeer waarschijnlijk de bezuinigingsplannen van de overheid richting gemeenten niet steunen. Dit zal kenbaar gemaakt worden bij komend VNG congres.Johan Luyendijk en Rikkie Overbeek wijzen op de netwerkbijeenkomst: “iedereen aan het werk”.Christina Oosterhoff zal linked-in functie binnen de afdeling gaan bevorderen.Karel Post Uiterweer kondigt de nota bestemmingsplan Bronsbergen aan.Winfried Gall vraagt aandacht om leden meer naar dit soort vergaderingen te lokken.