Asielzoekerscentrum in Zutphen

Het gaat om mensen niet om cijfers. Op dit moment zijn er wereldwijd naar schatting 50 miljoen mensen op de vlucht. In Zutphen wil het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) 855 asielzoekers een plek bieden. Wij vinden het belangrijk dat we ook als Zutphen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Vluchtelingen hebben recht op een menswaardige opvang.

Zorgen omwonenden

We begrijpen dat de omwonenden vragen hebben en betreuren het dat het COA hierin een valse start heeft gemaakt. Uit de inbreng van de omwonenden tijdens de Forumvergadering van 7 juli jl. en reactie via verschillende media, komt naar voren dat de meeste inwoners van Zutphen willen bijdragen aan de opvang van asielzoekers. Er zijn wel zorgen over het aantal mensen op deze locatie. Ook wij willen meer toelichting van het COA hoe zij denkt de voorwaarden te scheppen voor menswaardige opvang in de rechercheschool. Zij hebben al ervaring met de opvang van asielzoekers over ruim 40 AZC’s verspreid over het hele land. Met holle termen als ‘efficiency voordelen’ nemen wij geen genoegen, dit vinden wij niet passend als we spreken over de opvang van vaak getraumatiseerde mensen.

 

Rol gemeenteraad

De forumbijeenkomst was voornamelijk bedoeld om de raad te informeren over haar taken en verantwoordelijkheden. Juridisch kan de gemeente de komst van het asielzoekerscentrum niet weigeren, want het past binnen het bestemmingsplan dat in 2010 is vastgesteld. Wel is er voor een deel van de verbouwing een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Op een vraag van raadslid Liza Luesink “Wat is het gevolg als de wijziging van het bestemmingsplan niet goedgekeurd wordt door de raad?” werd door de Gemeente en COA geantwoord dat er dan 96 mensen minder terecht kunnen en “dat dit nog nader te onderzoeken gevolgen heeft voor de voorzieningen op de locatie”. Ook hier willen wij meer informatie over. De komende periode werkt de gemeente aan een bestuursovereenkomst met het COA waarin diverse zaken geregeld worden, zoals dagbesteding, zorg en onderwijs.

 

Vervolg komende periode

Wethouder Gründemann heeft excuus gemaakt voor het voorgaande informatieproces en toegezegd met een communicatieplan te komen. Wij dringen er bij het COA op aan dat zij actief, open en eerlijk communiceren over de komst van het asielzoekerscentrum. De VVD fractie heeft hier op 14 juli jl. schriftelijke vragen over gesteld aan het college. Wij ondersteunen deze vragen en zien de beantwoording hiervan en de beantwoording van de vragen gesteld door bewoners tijdens de informatieavonden graag spoedig tegemoet.