Cultuuragenda 2016: de kunst van het vernieuwen

Op maandag 10 oktober jl. werd de Cultuuragenda in het forum behandeld. Een vervolg op het beeldvormende forum van 15 september, waarbij was gesproken met vertegenwoordigers uit het culturele veld. Aanwezig waren de basisinstelling (Hanzehof, Muzehof, bibliotheek en musea) en ook kleine cultuurmakers, zoals filmtheater Luxor.

We hebben goed geluisterd tijdens deze bijeenkomst en vooral naar de kleinere cultuurmakers.. Denk bijvoorbeeld aan de kindertheatervoorstellingen in Het Atrium, het Geelvinck Fortepiano Festival in Dat Bolwerck of De Witte Raaf in het Volkshuis. En dit zijn nog maar drie voorbeelden van de kleur die de cultuurmakers aan onze stad geven.

En we vonden dat er nog iets meer nodig was om deze nieuwe cultuuragenda tot een succes te gaan maken. Onze inbreng tijdens het forum was dan ook daarop gericht. De reacties vanuit alle fracties waren over het algemeen positief. Wij hebben wel een aantal wat kritische kanttekeningen geplaatst over de volgende zaken.

Cultuurambtenaar en cultuurmakelaar
In de cultuuragenda wordt voorgesteld een cultuurambtenaar en een cultuurmakelaar aan te trekken, in totaal kost dit € 150.000,-. We hebben gevraagd of deze functie niet gecombineerd worden in één ondernemende ambtenaar. Als we dit doen, kan er meer budget naar culturele activiteiten. Daarbij heeft de gemeente uitgesproken, dat dit het nieuwe gewenste profiel is van de ambtenaren in Zutphen.

Volgens wethouder Sueters was dit niet wenselijk, omdat de rollen tussen beide personen gescheiden moeten blijven. Van de cultuurmakelaar is in de cultuuragenda beschreven wat hij/zij gaat doen. We hebben daarom gevraagd naar het takenpakket van de cultuurambtenaar. Ook om duidelijk te krijgen of we zaken niet dubbel gaan doen.

Filmtheater Luxor
Op 15 september heeft directeur Hans Heesen van Luxor ingesproken en een brief verstuurd waarin gesteld is: wij worden wel tot het basisnetwerk gerekend van cultuur in Zutphen, maar krijgen niet het budget zoals de basisinstellingen.

GroenLinks is het daar mee eens en dient de motie van Burgerbelang en VVD mede in om het budget van Luxor te verhogen van € 25.000,- naar € 50.000,- voor een periode van twee jaar. Na evaluatie kunnen dan meer lange termijn afspraken worden gemaakt. Voor dit amendement is brede steun bij de fracties aanwezig.

Stichting Cultuur en Erfgoed
De gemeente stelt voor om een stichting in het leven te roepen. Deze stichting moet de vernieuwing van het cultuurklimaat ondersteunen. Ze gaan het cultuurfonds beheren, zoeken cofinanciering en sponsoren en sturen dagelijks de cultuurmakelaar aan. Het bestuur zou moeten gaan bestaan uit een vertegenwoordigers van de basisinstellingen, festivals, (cultuur)ondernemers en twee ongebonden leden met lokale kennis en status in Zutphen.

Wij hebben onze vraagtekens gezet bij deze samenstelling. Is het de slager die zijn eigen vlees keurt? De stichting besluit immers over subsidies. Is het geen beter idee om een onafhankelijk bestuur samen te stellen. We hebben inmiddels goede ervaringen opgedaan met bijvoorbeeld de kwartiermakers in de discussie rondom het plan Broederenklooster. De wethouder zag dit probleem niet direct en vindt het belangrijker dat het bestuur feeling heeft met de organisaties uit de culturele sector.

Financiële prikkel voor samenwerking
De kleine cultuurmakers geven naar onze mening kleur aan de stad. Tegelijk zien we dat er in verhouding tot de totale cultuurbegroting van ruim vier miljoen euro, maar een beperkt budget uit de cultuuragenda beschikbaar is voor de kleine cultuurmakers. Een bedrag van circa € 150.000,- gaat op basis van projectaanvragen toegekend worden door de Stichting Cultuur en Erfgoed.

Hoe kunnen we er voor zorgen dat de kleine cultuurmakers een grotere stem krijgen in Zutphen? De cultuuragenda spreekt over vernieuwing van het cultuuraanbod door meer verbinding van kleine en grote initiatieven, bestaande en nieuwe activiteiten, ondernemers, initiatiefnemers en het cultureel basisnetwerk. Ook gaven de basisinstellingen op 15 september aan al invulling te geven aan samenwerking met kleinere culturele initiatieven en ondernemers. Dit ziet GroenLinks graag terug in de besteding van de cultuurgelden.

Om de samenwerking tussen grote en kleine cultuurmakers te stimuleren hebben we een amendement op het raadsvoorstel voorbereid. GroenLinks pleit ervoor dat grotere culturele instellingen, zoals de Hanzehof en de musea, 10% van hun budget moeten reserveren voor culturele activiteiten in samenwerking met kleinere cultuurmakers.

De beoordeling of sprake is van voldoende samenwerking is uiteindelijk aan de cultuurmakelaar. Deze kan hier een belangrijke rol in gaat vervullen. Door met de 10%-regel een financiële prikkel aan het instrumentarium van de cultuurmakelaar toe te voegen, kan deze vernieuwing ook daadwerkelijk stimuleren. Het vernieuwen van het cultuuraanbod in samenwerking met de kleine cultuurmakers blijft zo in ieder geval niet hangen in mooie woorden en beloften, maar wordt daadwerkelijk gestimuleerd.

Over ons amendement is in oriënterende zin goed gesproken in het forum. Tijdens de raadsvergadering van 24 oktober aanstaande gaat blijken hoe groot de steun voor ons voorstel is.

-------

  • De Cultuuragenda is te vinden via deze link.
  • Het amendement staat als bijlage bij dit bericht.