Cultuurplein 's Gravenhof
Cultuurplein 's Gravenhof

Cultuurplein 's Gravenhof

Op maandag 1 december jl. in de forumvergadering bleek dat het voorstel om de musea aan de Kuiperstraat te huisvesten unaniem steun kreeg. Een prachtig resultaat na een langdurig, en bij tijd en wijle heel erg vervelend proces, dat ook binnen GroenLinks het nodige teweeg heeft gebracht.

Het voorstel dat er nu ligt houdt in dat beide musea, en ook archeologie, samen aan de Kuiperstraat gevestigd gaan worden. De ingang komt dan waarschijnlijk bij het Schelpenkoepeltje, dus aan het 's Gravenhof. De bibliotheek blijft waar hij nu is, en wordt verbouwd zodat hij is voorbereid voor haar nieuwe taken zoals bijvoorbeeld ‘een leven lang leren’.

De fractie is blij met het voorstel wat er nu ligt. Het biedt de bibliotheek en de musea, ieder vanuit haar eigen rol en expertise, de mogelijkheid bij te dragen aan de invulling van het collegeakkoord ‘krachten bundelen’. De nieuwe plannen geven de bewoners van Zutphen en Warnsveld nog meer dan nu de kans om mee te doen in de samenleving, en gaan de initiatieven waarvan het bruist in de Zutphense samenleving verbinden. Gelukkig is het college er in geslaagd geen verdeeldheid maar juist draagvlak voor dit voorstel te organiseren, en dat alleen al maakt dat het voorstel onze steun verdiend.

Een belangrijke kanttekening is dat de jaarlijkse cultuurbegroting met dit voorstel niet sluitend is. Wij hebben ervoor gepleit in elk geval niet te snijden in het fonds voor incidentele cultuursubsidies. Juist deze subsidiepot heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat wij als gemeente prachtige burgerinitiatieven zoals het Beethoven festival en het Cellofestival indien nodig een steun in de rug konden geven. En we hebben erop aangedrongen om een visie te ontwikkelen op de podiumkunsten, en daarbij ook kritisch te kijken naar het gebouw en de organisatie van de Hanzehof. Want wij denken dat de verschillende culturele functies elkaar nog veel meer dan nu het geval is kunnen versterken, en dat we daarvoor buiten de bestaande paden van huidige gebouwen en gevestigde instituties moeten durven kijken.