De Voorjaarsnota

Op 22 juni vergaderde de gemeenteraad van Zutphen over de Voorjaarsnota. Deze nota bevat de hoofdlijnen voor het beleid voor 2008 en de financiële onderbouwing ervan.

De behandeling van de Voorjaarsnota geldt als de belangrijkste kaderstellende activiteit van de gemeenteraad. Zodra de Voorjaarsnota is vastgesteld werkt het College de beleidslijnen uit en komt in het najaar met de concrete begroting voor 2008 en verder. De Voorjaarsnota ziet er goed uit en laat weinig te wensen over. Hier is het effect zichtbaar van deelname aan het college van B&W. Onderwerpen die voor GroenLinks van belang zijn vormen onderdeel van de voorstellen. Twee voorbeelden hiervan wil ik hier noemen: de stadsecoloog en de verbetering van de klantgerichtheid. Het college stelt voor om met ingang van 2008 een stadsecoloog aan te stellen. Na jaren van inspanning en moeizame gesprekken is het dan nu eindelijk zover: als de Voorjaarsnota op dit punt niet wordt gewijzigd hebben we volgend jaar een stadsecoloog. Het is onze stellige overtuiging dat hiermee de ecologische kwaliteit van het gemeentelijk beleid nog verder verbeterd gaat worden. Ook zal deze ecoloog een belangrijke rol gaan vervullen in de communicatie over ecologische onderwerpen met de inwoners van Zutphen. Het tweede aspect is de verbetering van de klantgerichtheid. Het college stelt voor om op enkele onderdelen van de gemeentelijke organisatie de capaciteit te vergroten. Aan de burgerbalie wil het college de service verbeteren, de afgifte van bouwvergunningen moet snelle en het college wil meer vaart maken met de planvorming rondom de infrastructuur in Zutphen. Ondanks dat de gemeentelijke organisatie erdoor wat gaat groeien vind ik het goede voorstellen. Ze zullen ertoe bijdragen dat de gemeente Zutphen nog klantgerichter wordt. Toch heb ik voor de algemene beschouwingen nog enkele wensen. Ik zal aandacht vragen voor snellere evaluatie van het VCP en aandringen op aanvullende maatregelen voor duurzaamheid en milieu. Ook wil ik aandacht voor onze minst draagkrachtigen verantwoord om te gaan met de nieuwe WMO en door te bevorderen dat de meest betaalbare woningen beschikbaar blijven/komen voor deze groep inwoners. Tenslotte zal ik het College complimenteren met de huidige gezonde financiële situatie van onze gemeente. Gerard Buitink