De woonvisie van de gemeente Zutphen

Iedereen die om zich heen kijkt, ziet dat er veel woningen worden gebouwd, in de stad zelf als kleine woonprojecten en grote projecten zoals Leesten en Teuge. Daarnaast is er een bestaande woningvoorraad die wordt beheerd door woningbouwverenigingen, maar ook makelars, particulieren etc.

De woonvisie, die momenteel aan de raad is voorgelegd poogt een visie te geven op het wonen in Zutphen, de woningmarkt, nieuwbouw, huur, koop, eensgezinswoningen, flats enz. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die grote invloed hebben op de vormen van wonen, zoals de vergrijzing, minder mensen per huishouden, moeilijke positie van starters op de markt en sociaal economische factoren in Zutphen en de regio.In overleg met alle partners in het wonen en de huisvesting en door onderzoek, probeert de gemeente het woonbeleid actueel te maken voor de ontwikkelingen in de bevolking van Zutphen. Groenlinks uitgangspunten voor de Woonvisie. De concept-woonvisie van de gemeente kent momenteel een dertiental doelstellingen. In dit kader gaat het te ver ze allemaal te benoemen en te behandelen. Wel een aantal ontwikkelingen en uitgangspunten die voor Groenlinks van belang zijn worden hieronder genoemd. Vanuit deze uitgangspunten zullen wij de woonvisie dan ook beoordelen. Op 12 maart heeft de raad het initiatiefvoorstel voor starters, van GroenLinks, de SP en het CDA aangenomen. Hiermee wordt een belangrijk punt uit ons programma verwezenlijkt namelijk de bouw van meer goedkope starters- en seniorenwoningen. Dit wordt gestimuleerd met een aantal flankerende maatregelen (startersubsidie) die het starters mogelijk maken zich op de koopmarkt te gaan bewegen en waardoor weer sociale huurwoningen beschikbaar komen. (Ondertussen heeft de gemeenteraad op 7 mei naar aanleiding van dit initiatiefvoorstel een regeling startersleningen vastgesteld die het tenminste 32 starters mogelijk maakt geld te lenen op gunstige voorwaarden voor het kopen van een woning. De raad heeft voor dit doel in 2007-2008 hiervoor 626753 euro beschikbaar gesteld). Bouwen in samenspraak. Ook een initiatief van Groenlinks om bewoners meer invloed te geven en betrekken bij de bouwplannen in hun buurt. Momenteel loopt een project bij de invulling van het jeugdgevangenis terrein. Duurzaam bouwen, met duurzame materialen en energiebesparende voorzieningen. Dit eveneens in het kader van de motie “energieneutrale gemeente”. Wijken zodanig vorm geven dat biodiversiteit, maar ook fauna (vogels) voldoende ruimte krijgt. Multifunctioneel ruimtegebruik, combineren van woon-werkgebieden. Dit heeft positieve effecten op het milieu en het ruimtegebruik. Compact bouwen, dus ook de hoogte in. Dit ook mede ter stimulering van efficiënt ruimtegebruik en de groene gebieden zoveel mogelijk groen laten. In dat kader zullen de bouwplannen voor 900 woningen op de Mars een grote rol spelen. Stand van Zaken.De Woonvisie is momenteel voor inspraak voorgelegd. In mei is de Woonvisie beeldvormend besproken in het forum van de gemeenteraad. Na de zomer zal de Woonvise in de raad aan de orde komen en worden vastgesteld. De fractie van GroenLinks staat open voor goede vragen, kanttekeningen en suggesties over deze visie. Frans Carbo.