Gemeente Zutphen
Gemeente Zutphen

Geen kiloknallers in ons buitengebied!

Maandag 30 november wordt in de gemeenteraad de Visie Buitengebied besproken en mogelijk vastgesteld. GroenLinks is tegen, omdat dit in onze ogen grote gevolgen kan hebben voor ons mooie buitengebied.

Wij hebben grote moeite met dat deel van de visie dat gaat over het agrarisch landelijk gebied. Letterlijk wordt gesteld dat de boerenbedrijven ruimte moeten krijgen voor schaalvergroting, om te kunnen concurreren op de wereldmarkt. Nu is het zo dat schaalvergroting over het algemeen leidt tot grotere percelen en meer aan- en afvoer van voer, melk, mest en vlees. En grotere percelen leiden tot minder houtwallen, bomen, heggen, sloten enzovoort, en daardoor tot een minder aantrekkelijk landschap en minder natuur. Nog minder weidevogels bijvoorbeeld, ooit alom aanwezig, tegenwoordig zeldzaam. En de grote aantallen vrachtauto's over de landweggetjes zullen gevaarlijk zijn voor onze fietsende schoolkinderen en recreanten.

GroenLinks vindt dat we juist moeten zorgen dat ons landschap kleinschalig blijft en ruimte blijft bieden voor flora en fauna, naast gezonde landbouwbedrijven. We zien graag dat onze boeren voorlopers worden in duurzaam produceren, met respect voor landschap en natuur, gericht op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dat is geen utopie: meerdere voorlopers in de agrarische sector werken al zo. En de consument ziet dit ook; niet voor niets zie je jaar na jaar een stevige groei in de biologische sector.

De Visie Buitengebied - die straks het uitgangspunt vormt voor de bestemmingsplannen - wordt door de wethouder verdedigd met het argument dat het gaat om 'uitnodigingsplanologie', waarbij je niet alles dichttimmert naar juist in gesprek kijkt hoe je samen verder kunt komen. Dat is volgens ons een aardig principe, maar juist dan moet je als overheid heel duidelijk aangeven wat je wilt, en ook wat je niet wilt. Alles open houden leidt alleen maar tot teleurstellingen, niet in het minst voor de ondernemer. En die duidelijkheid mist in deze visie: natuurlijk staan er mooie woorden in over natuur en landschap, maar de erkenning dat je eisen moet stellen aan de agrarische bedrijvigheid als je natuur en landschap wilt behouden ontbreekt. Het college meent dat onze natuur voldoende wordt beschermd door wet- en regelgeving vanuit de andere overheden. Dat is zonder meer een misvatting. Het is juist de gemeente die gaat over ruimtelijke ordening - deze visie vormt straks de basis voor de bestemmingsplannen. Een andere overheid zal ons landschap niet beschermen. Dat moeten we zelf doen.

GroenLinks zal bij de behandeling in de raad een amendement indienen waarin we oproepen te kiezen voor een duurzame ontwikkeling van ons agrarisch landelijk gebied. Ik hoop oprecht dat dit amendement wordt aangenomen; niet zozeer om ons punt te maken, maar omdat het nodig is om ons buitengebied en de kwetsbare natuur beter te beschermen.

Christina Oosterhoff
Raadslid
tel.: 06 23 797 292