GROEN IN EN OM DE STAD

Groen in de vorm van bomen, struiken en planten is erg belangrijk voor het welbevinden van ieder mens. GroenLinks vindt het daarom van belang om het groen in en om de stad te behouden en te versterken.

In ons verkiezingsprogramma 2005-2010 gaven we al aan waar onze groene speerpunten liggen voor de komende jaren:

1. Het gemeentelijk groen behouden en verder ontwikkelen. 2. Het karakter van Warnsveld als dorp in het groen behouden. 3. Het groen in de stad ontzien door compact te bouwen. 4. Verantwoorde combinaties van groen en recreatie bevorderen. 5. Berkel en Berkelranden natuurlijk en ecologisch inrichten. 6. Onze groene gebieden absolute bescherming bieden. 7. De groene zone langs de Berkel niet bebouwen. 8. Gescheiden inzameling van afval ook voor bedrijven. 9. Nimmer kwijtschelding van het variabele deel van de diftar. 10. Bomen pas kappen als daar echte noodzaak voor is. 11. Bij nieuwbouw bestaande groenstructuren integreren. 12. Braakliggende terreinen met wilde bloemen inzaaien. 13. Voortvarende uitwerking van rapport "Singels en Grachten".14. Aanleg groene joggingtrajecten.

GroenLinks wil bovenstaande punten onder andere op de volgende wijze realiseren:Natuur en recreatie In een dichtbevolkte gemeente als Zutphen is het van groot belang dat de inwoners kunnen genieten van het groen in en om de stad. Daarbij beseffen we dat er voor echte reservaatnatuur in onze dichtbebouwde gemeente weinig plaats is. Dit leidt ertoe dat de druk op onze groene ruimte groot is! GroenLinks eist zorg voor het groen en behoud van de grote groenstructuren in de gemeente. Dit geldt zowel voor de Groene Vingers, voor de groene zone tussen Zutphen en Warnsveld en voor de Zutphense waarden. We willen daarnaast aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Recent spanden we ons in voor stadsnatuur en voor zwaluwenwanden. Straks voor nieuwe natuur in het STUIT-gebied en de Zutphense waarden. Groen opofferen doen we niet! Een uitzondering daarop maken we voor de bouw in de aangewezen inbreidingslocaties. Hiermee beperken we immers de stadsuitbreiding en behouden we de groene ruimte. Biologische diversiteit willen we stimuleren, met name door de aanplant van inheemse soorten. Braakliggende terreinen moeten ingezaaid worden met wilde bloemenmengsels. GroenLinks eist een voortvarende uitwerking van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport Singels en Grachten dat het wijkteam voor binnenstad, Mars en De Hoven (wijk D) heeft opgesteld. GroenLinks zet zich in voor verantwoorde combinaties van natuur en recreatie in deze gebieden. In de uiterwaarden nabij de stad bijvoorbeeld mag recreatie een belangrijke plaats innemen. Van intensieve recreatie kan daar echter geen sprake zijn. Natuurbesef en milieueducatie Een belangrijk middel om het besef van natuur en milieu te stimuleren is De Kaardebol. Zutphen mag er trots op zijn een dergelijk instituut binnen haar grenzen te hebben. GroenLinks wil het hier niet bij laten. We eisen een voortvarende uitvoering van de plannen voor een nieuw te bouwen Natuur- en Milieueducatiecentrum. We pleiten ervoor om daarin ook de archeologische dienst een plaats te geven. Immers, vanuit het verleden zien we veel aanleiding om de duurzaamheid na te streven en duurzaam gedrag te stimuleren. In dit verband dringt GroenLinks er ook in Zutphen op aan om activiteiten als sportvissen en plezierjacht te ontmoedigen. Bouw en milieu Uitbreiden van bijvoorbeeld school-, industrie- en woonbebouwing bij voorkeur in de hoogte en niet in de breedte. Hierdoor benutten we de schaarse ruimte optimaal! Energiezuinig bouwen is een vereiste. Dit kan door goede isolatie en door gebruik te maken van zonne-energie en aardwarmte. Ook moeten duurzame materialen toegepast worden. In nieuwbouwprojecten eisen we rust- en nestmogelijkheden voor vogels, bijvoorbeeld in blinde muren en in daken. Kapvergunningen verlenen we slechts als daar noodzaak voor is. Bij bouwplannen geldt als uitgangspunt het behoud van bestaand groen. De feitelijke kap dient zo lang mogelijk uitgesteld te worden. Bomen van een slechte kwaliteit alleen kappen als ze gevaar opleveren. Zij vormen nestgelegenheid voor veel soorten dieren en dragen zo bij aan de biodiversiteit. Aan energiebesparing en duurzaamheid moet iedere gemeente een bijdrage leveren, Zutphen dus ook. Vandaar steunen we windmolens op de Mars. Weliswaar is hier enige schade voor vogels denkbaar, maar hier kiest GroenLinks toch voor het grotere belang van duurzame energie. Wij weten ons daarbij gesteund door onder andere de Gelderse Milieufederatie en De Vogelbescherming. De vervuiler moet betalen. Daarom willen we snelle invoering van de diftar: gedifferentieerde afvaltarieven waarbij de heffing hoger wordt bij grotere hoeveelheden afval. Eventueel kan de vaste component in de afvalstoffenheffing worden kwijtgescholden (in geval van minder draagkrachtige inwoners). We eisen wel dat vervuilers het variabele deel in alle gevallen moeten betalen.

Joggen in het groen GroenLinks wil aandacht voor een specifieke mogelijkheid: het joggen. Hier kunnen sport- en natuurbeleving prima samengaan. We dringen aan op joggingtrajecten door de groene delen van onze gemeente. Ruim een jaar na het schrijven van ons verkiezingsprogramma zijn de volgende groene punten gerealiseerd:- zwaluwenwand (bij de zuidelijke plas bij Bronsbergen);

- behoud groene vingers in de stad en groene zone tussen Zutphen en Warnsveld;

- De Kaardebol (Natuur- en Milieueducatiecentrum) ;

- opwekking duurzame energie met windmolens;

- gedifferentieerde afvaltarieven (diftar, de vervuiler betaalt);

- energiezuinige nieuwbouw.

Aan de volgende zaken wordt nog gewerkt:

- inrichting van de Zutphense waarden voor groen en recreatie;

- ontwikkeling van een Stedelijk Uitloopgebied (STUIT-gebied) bij het Meijerink.

Voor de overige zaken blijft GroenLinks zich sterk maken. Om het groen in en om de stad te versterken bieden wij u een biologisch gekweekte inheemse tuinplant aan. Zo kunt u uw groene stukje bijdragen. Alvast bedankt.