GroenLinks tegen goederenvervoer over IJsselspoorlijn

Het goederenvervoer over de spoorlijn Arnhem – Deventer moet enorm toenemen. Dat wil de regering op aandrang van de spoorwegvervoerders binnen afzienbare tijd realiseren. Er is zelfs sprake van een toename tot 100 goederentreinen per dag. Dit betekent een grote aanslag op de leefbaarheid in de verre omgeving van het spoor. Het ligt dan ook voor de hand dat de SP, D66 en de Stadspartij in een motie het college oproepen om met kracht te bevorderen dat de milieubelasting tot een minimum beperkt blijft. GroenLinks zal deze motie niet steunen: hij gaat niet ver genoeg om een goede leefbaarheid te verzekeren!

 

Draconische maatregelen zijn nodig om de milieueffecten van het intensieve goederenvervoer tot een minimum te beperken. Voorzieningen die veel verder gaan dan de geluidsschermen die nu in de Hoven zijn geplaatst. Dergelijke voorzieningen kunnen niet voorkomen dat de leefbaarheid aanzienlijk verslechtert door het vele fijnstof, de trillingen en de onveiligheid. Het huidige traject voert immers dwars door veel woonwijken, ook in Zutphen.

Een tweede (goederen-)spoor naast de woongebieden leidt onvermijdelijk door kwetsbare natuurgebieden, hetzij dwars door de landschappelijk en ecologisch waardevolle oostelijke Veluwezoom, hetzij door het even waardevolle IJsselllandschap en in dat geval noodzakelijkerwijs plaatselijk ook door de uiterwaarden. Geen optie volgens GroenLinks.

De regering wil op de IJsselspoorlijn onverenigbare zaken met elkaar verbinden: hoogfrequent goederenvervoer en leefbaarheid. Dat is volgens GroenLinks een heilloze weg waar geen compenserende maatregel tegen is gewassen. Alleen totale ondertunneling van het gehele traject zou mogelijk uitkomst bieden. Dit kost echter dermate veel dat wij daar totaal niets van verwachten.

Voor GroenLinks is het tijd voor een nieuwe aanpak: goederenvervoer over water. De IJssel ligt er al, het Twentekanaal ligt er al en ook Rijn en Waal kunnen zo worden bevaren. Een vaarroute dus van Rotterdam tot ver in Twente en met weinig middelen tot zelfs in Duitsland Her en der langs deze vaarroutes zijn of worden overslagterminals ingericht. Ook in Zutphen liggen hier plannen voor klaar. Vervoer over water tast ons leefmilieu praktisch niet aan. De spoorwegvervoerders zullen er niet blij mee zijn. Naar de overtuiging van GroenLinks alle overige bewoners wel.

Het is niet verstandig om te investeren in een fout concept. We moeten het roer omgooien en onze kaarten zetten op intensivering van goederenvervoer over water. GroenLinks voelt daarom niets voor compromissen die de kool en de geit sparen zoals die in de motie worden voorgesteld.