Initiatiefvoorstel 2GetThere unaniem aangenomen!

Als raadslid zet je je in om je steentje bij te dragen aan de gemeente. Vaak denk je mee of stuur je bij, maar deze keer heb ik zelf richting kunnen geven. Het afgelopen jaar ben ik aan de slag gegaan om iets concreets te doen met de speerpunten Werk, Preventie & Vroegsignalering specifiek gericht op jeugdwerkloosheid en schooluitval. Samen met de fractie of alleen heb ik gesproken met of meegelopen bij initiatieven en organisaties die zich hiermee bezighouden. Heel leerzaam! Dit heeft, in samenwerking met de mensen die er echt verstand van hebben, geleid tot mijn eerste initiatiefvoorstel. Vervolgens moet je nog zorgen dat andere partijen je voorstel steunen. Op 21 september jl. heb ik een informerende forumvergadering georganiseerd waarbij professionals en jongeren samen met mij met de andere partijen in gesprek gingen. Jongeren kunnen het beste zelf verwoorden waar zij wel of geen behoefte hebben en was voor iedereen een mooi gesprek. Vervolgens op 12 oktober jl. een oordeelsvormende vergadering en op 2 november jl. hebben alle raadsleden unaniem ingestemd met het voorstel. Mijn eerste echte resultaat in de raad!

Dit is de tekst die ik in de raadsvergadering van 2 november 2015 heb uitgesproken:

We vinden het allemaal belangrijk om jongeren perspectief te bieden, maar hoe doen we dat? Als GroenLinks fractie bezochten we verschillende initiatieven en hoorden steeds de volgende succesfactoren terug: laagdrempelig, inzet van ervaringsdeskundigheid en krachten bundelen. Ook in Zutphen blijken nog veel jongeren buiten de boot vallen; zogenaamde ‘onzichtbare jongeren’. Niemand zou onzichtbaar moeten zijn. Dit versterkt onze overtuiging dat we jongeren zo vroeg mogelijk verder moeten helpen.

Dit initiatiefvoorstel geeft richting aan de uitvoering van de speerpunten: preventie, vroegsignalering en werk. Er bleek een Nederlands initiatief te bestaan dat onlangs bekroond is tot best-practice van de wereld in de bestrijding van jeugdwerkloosheid: 2GetThere. Het mes snijdt aan twee kanten. Het creëert werk voor de jongerencoaches: 100% stroomt door naar regulier werk. En van de jongeren die gecoacht worden komt 60% terug op school of vindt werk en 20% vindt de zorg die nodig is. Jongeren kiezen zelf de coach die bij hen past en spreken af op een moment en plek waar ze zich prettig voelen. Daarbij bundelt het initiatief de initiatieven voor jongeren. Andere gemeenten hebben hier goede ervaringen mee opgedaan, die wij kunnen benutten in Zutphen. Het enthousiasme bij jongeren en professionals overtuigde mij om dit voorstel voor een pilot op te stellen en aan de raad voor te leggen.

Als GroenLinks fractie zijn we blij om te ervaren dat de richting van dit voorstel breed gedragen wordt in de raad. Zoals de wethouder zei “De Zutphense problematiek is zo groot dat we gedurfde stappen moeten zetten”. Als u instemt komt het college eind van dit jaar nog met een voorstel terug naar de raad over de uitwerking en financiering. Idealiter lukt het met de beschikbare rijksgelden, maar mogelijk moeten er andere opties verkend worden. Zoals mevrouw Warmoltz van het CDA terecht benoemde: “Iedere jongere die nu buiten de boot valt, kost ook geld”. FNV becijferde dat iedere jongere die niet op de arbeidsmarkt komt jaarlijks €11.000 euro kost en de maatschappelijke en persoonlijke gevolgen zijn niet in geld uit te drukken. Hoe eerder de jongerencoaches aan de slag kunnen, hoe beter.

Het is de eerste keer dat ik een initiatiefvoorstel heb opgesteld en dat was leerzaam en inspirerend. Ik hoop dat de energie die ik ervaren heb, voortgezet wordt in de uitwerking sámen met de mensen waar het over gaat en gebruik makend van ervaringen van bestaande initiatieven.

De raadsstukken vind je hier.

Liza Luesink
Fractievoorzitter GroenLinks Zutphen-Warnsveld