Kansen om de zorg dichter bij mensen te organiseren

In de raadsvergadering van 13 oktober jl. zijn de beleidsplannen voor de zorg, hulp en ondersteuning van inwoners (sociaal domein) unaniem vastgesteld door de raad. Hiermee komt er een einde aan een intensieve periode van overleg over de kaders die gaan gelden voor de verdere uitvoering van de zorg in de Gemeente Zutphen.

GroenLinks wethouder Patricia Withagen heeft de plannen steeds met overtuiging en veel bezieling weten uit te leggen en het resultaat mag er zijn. Geen dik pak papier met wollige taal, maar een uitvoerig document waarin alle kaders helder en praktisch zijn omschreven. De komende tijd zal er invulling worden gegeven aan de uitvoering waarbij de vastgestelde kaders leidend zijn.

Ook de GroenLinks fractie steunt de beleidsplannen en heeft hierover in de raadsvergadering, net als de andere fracties, kort wat zaken aangestipt. GroenLinks is allereerst een groot voorstander van het organiseren van zorg dichtbij mensen. Er lijkt soms te worden vergeten, dat de wijze waarop de zorg op dit moment is georganiseerd, niet altijd vlekkeloos verloopt. Er gaat veel goed, maar er gaan ook zaken mis. GroenLinks ziet de decentralisaties dan ook graag als een kans om de zorg beter en dichterbij mensen te organiseren. We sluiten daarbij echter niet onze ogen voor de uitvoering. Deze verandering wordt, zeker in combinatie met de bezuiniging die het Rijk ons oplegt, een zware opgave. Voor de uitvoering hebben wij drie thema’s benoemd die wij op de voet zullen volgen: kwaliteit van de wijkteams, eigen regie en ruimte voor initiatieven van inwoners.

Drie cruciale thema's!

Ten eerste is de kwaliteit van de wijkteams cruciaal. Voor deze teams is een belangrijke rol weggelegd als het gaat om preventie. Voorkomen is niet alleen beter, maar ook goedkoper dan genezen. GroenLinks zet zich ervoor in dat de mensen die de zorg nodig hebben, kunnen rekenen op passende zorg en begeleiding. Ook de meest kwetsbare doelgroepen moeten op een goede manier de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ten tweede is eigen regie en keuzevrijheid van mensen een aandachtspunt. De motie PGB die wij mede hebben ingediend is hier een voorbeeld van. In de beleidskaders is de eigen regie van mensen verder goed is geborgd. Tot slot heeft de fractie benadrukt, dat we ruim baan moeten maken voor initiatieven van inwoners, ook in het sociaal domein. De motie ‘right to challenge’, die wij hebben ingediend en die unaniem is aangenomen, is daarvan een mooi voorbeeld (zie het artikel right to challenge eerder op deze site bij nieuws).

Kortom, de GroenLinks fractie is positief over het werk dat het college en ambtenaren hebben geleverd en zal de uitvoering de komende tijd kritisch en constructief volgen.  We blijven, zoals we de afgelopen maanden veelvuldig hebben gedaan, vooral ook regelmatig spreken met mensen en organisaties die daadwerkelijk het werk doen of zorg ontvangen. Zoals vaker gezegd: het gaat om mensen, niet om cijfers.