Ambacht 21
Ambacht 21

Motie Zutphen Ambachtstad

Op een vroege woensdagochtend begin mei spraken Patrick en Liza met Judith Kars van Stichting Ambachtstad. Zutphen heeft een goede ambachtseconomie met bedrijven waar we trots op mogen zijn. Stichting Ambachtstad zet zich in voor de waardering van het hedendaagse ambacht. Dit is nodig omdat in de Achterhoek een veel sterkere terugloop van ambachtelijke bedrijven voorspeld wordt dan in de omringende gebieden. Vooral in de bouw, de creatieve sector (mode, muziekinstrumenten, fietsherstellers, keramisten etc.) wordt terugloop verwacht. Ook de voedselbranche doet het slechter dan de omringende gebieden. Dit geld ook voor het onderwijs.

Werk aan de winkel dus!

Doelstellingen van Stichting Ambachtstad is om Zutphen te onderscheiden als Stad van de Ambachten. Dit willen zij doen door:
1. een structurele heroriëntatie op ambachtelijke vaardigheden bij jong en oud;
2. het stimuleren en verder ontwikkelen van de lokale ambachtelijke bedrijvigheid;
3. het promoten van Zutphen, zowel regionaal als landelijk, als ambachtstad;
4. het stimuleren van opleidingen en leerwerkplekken voor leerlingen en gezellen.

Concreet organiseert Stichting Ambachtstad het komende jaar lezingen, een ambachtsfestival en projecten bij scholen die ambachtelijke beroepen populair maken bij leerlingen. “Op zondag 19 april 2015 kan heel Nederland zien, horen, proeven en beleven dat het ambacht anno 2015 springlevend is. In de historische binnenstad van Zutphen is er dan het festival ‘Ambacht 21, de stad als werkplaats’.

Motie Zutphen Ambachtstad

Samen met de Stadspartij, PvdA, CU, CDA en Burgerbelang Zutphen Warnsveld ondersteunen wij de motie om Zutphen mede te promoten als Ambachtstad. Tijdens de openbare forumvergadering op 2 juni van 19.00 – 20.00 uur wordt deze motie in de raadzaal behandeld. De motie draagt het college op zich actief in te zetten om:

1. Zutphen mede te promoten als stad van ambachtelijke bedrijvigheid;
2. in contacten met Zutphense politici, inwoners, ondernemers en opleidingen het grote belang van ambachten voor de huidige en toekomstige economie van Zutphen te benadrukken;
3. ambachtelijk vakonderwijs naar Zutphen te halen al dan niet geïntegreerd in bestaand onderwijsaanbod;
4. het ambachtelijk onderwijs te stimuleren nauw te gaan samen werken met de ambachtelijke bedrijven, denk aan het faciliteren van techniekdagen, ambachtsweken en een ondernemer voor de klas;
5. ambachtelijke bedrijvigheid in Zutphen te bevorderen bijvoorbeeld door souplesse en inventiviteit bij vergunningen, huisvestingsbeleid, onderwijs en het stimuleren van leerwerktrajecten;
6. bovengenoemde stichting ambtelijk wegwijs te maken bij het verwerven van aan de doelstelling gerelateerde subsidies bij Provincie en Rijk (irt provinciale en rijksregelingen rond stimulering werkgelegenheid);

Zie ook:
https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/motie/motie-zutphen-ambachtstad
http://www.ambachtinzutphen.nl/stichting/
https://www.facebook.com/zutphen.ambachtstad?fref=ts