Nieuw college met GroenLinks

De gemeente Zutphen zal de komende jaren bestuurd worden door een college van Burgemeester en Wethouders dat wordt gevormd door PvdA, VVD, CDA en GroenLinks. GroenLinks wilde een zo links als mogelijk college. Na 10 onderhandelingsronden bleek de genoemde combinatie het meest haalbare.

In de ledenvergaderingen van 15 en 22 december heeft het bestuur en de onderhandelingsdelegatie uitvoerig verslag gedaan van de voortgang en het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen. Zoals al in de eerste bijeenkomst van alle partijen door Noortje Jacobs is aangegeven ging GroenLinks voor een zo links als mogelijk college. De SP en D66 hadden daarin de voorkeur van GroenLinks. GroenLinks maakte daar wel de kanttekening bij dat de SP-fractie in de afgelopen jaren een enorm verloop heeft gekend en ook nu geen van de zittende raadsleden terugkeert en er een volledig nieuwe ploeg aantreedt. Toen PvdA en CDA de SP niet in aanmerking vonden komen en voorstelden om eerst een rompakkoord te vormen met PvdA, CDA en GroenLinks hebben wij daar mee ingestemd. Tot onze spijt is D66 in het vervolg niet boven de VVD als coalitiepartner verkozen. De lange onderhandelingen hebben er vooral mee te maken dat er door deze samenstelling van een toekomstig college meer zaken besproken en afgesproken moeten worden in het collegeakkoord. Dit akkoord ligt er: Slagvaardig en Sociaal voor de nieuwe gemeente.

Het akkoord is in beide ledenvergaderingen uitputtend besproken en uiteindelijk met zeer brede steun door de leden in orde bevonden. De portefeuilleverdeling was ook nog onderwerp van bespreking. Met name het punt dat verkeer van GroenLinks over zal gaan naar de VVD vroeg om nadere uitleg. Verwezen wordt naar het collegeakkoord waarin uitgangspunten en criteria voor het verkeersbeleid zijn vastgelegd. Voor verkeer in plaats komen Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid (een belangrijk GroenLinks beleidsterrein), Monumentenbeleid en Archeologie en het voor GroenLinks belangrijke project "Ontwikkelen in Samenspraak"! Dit laatste project wil bereiken dat alle betrokkenen bij beleid op een zo vroeg mogelijk moment en in een open procedure betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid.

Maandag 3 januari worden in de installatievergadering van de nieuwe raad ook de nieuwe wethouders gekozen. Voor GroenLinks zal Kees Luesink opnieuw kandidaat zijn.