Referendum

Zutphen kent een bijzondere inspraakmogelijkheid. In gezamenlijkheid kunnen 3.000 burgers een correctief referendum aanvragen over een door de raad genomen besluit.

Dat is in 2009 gebeurd nadat de raad had ingestemd met de plannen voor de IJsselsprong. Dat plan behelsde een extra watergeul bij hoogwater, een rondweg om de Hoven, nieuwe natuur in de uiterwaarden en de mogelijkheid om maximaal 3.000 woningen te bouwen rond de Hoven. Dat laatste stuitte op veel bezwaren en vormde de reden voor een referendumaanvraag. Dat verzoek is destijds door 14 tegen 12 verworpen door de raad. De indieners zijn naar de rechter gestapt en hebben een uitspraak gekregen dat de Zutphense gemeenteraad het besluit opnieuw moet motiveren. In de raad van 24 oktober werden verschillende voorstellen besproken en, verrassend, allemaal verworpen. De raad stemde tegen het door het college ingestelde hoger beroep, tegen het nieuw gemotiveerde voorstel, maar ook tegen een motie van Stadsbelang en BurgerBelang om het referendum toch door te laten gaan en in gesprek te gaan met de indieners van het verzoek om tot een vergelijk te komen. Een onderwerp dat de emoties beroerde in de raad, maar ook binnen de GroenLinks-fractie. Waar de één van mening is dat een dergelijk complex plan zich absoluut niet leent voor een simpel ja-nee referendum, daar vindt de ander dat een legitiem verzoek om een referendum gehonoreerd moet worden wil de kloof tussen burger en politiek niet groter worden. Gelukkig is GroenLinks dan wel een partij waar een ieder naar eer en geweten zijn eigen afweging en keus mag maken. Zou de kwaliteit van de politieke besluitvorming verbeteren als meer partijen zouden afzien van fractiediscipline ?