Ruimtelijke ontwikkelingen

In het verleden is er binnen de GroenLinks afdeling Zutphen/Warnsveld een tijd lang een werkgroep Ruimtelijke ordening actief geweest. Ik heb het initiatief voor deze werkgroep genomen omdat ik niet tevreden was met de wijze waarop met ruimtelijke ontwikkelingen werd omgegaan in onze gemeente.

Ontwikkelen in Samenspraak
Door: Noortje Jacobs


In deze groep bespraken we naast de ruimtelijke ontwikkelingen in de stad en de GroenLinkse ideeën daarover, ook de wijze waarop ruimtelijke ontwikkelingen tot stand komen.

Broederenkerkplein

Met name Jules Vlutters was een groot voorvechter van het zo vroeg mogelijk betrekken van omwonenden bij bouwplannen. Als ervaringsdeskundige “omwonende van het Broederenkerkplein” had hij eerst ervaren hoe het niet moest: “Een ontwikkelaar maakt een plan en begint een bestemmingsplanprocedure zonder dat omwonenden iets van het plan weten”.

Na veel negatieve reacties vanuit de omgeving heeft de ontwikkelaar toen in overleg met de gemeente besloten om eerst uitgebreid met de omwonenden van gedachten te wisselen en (een delegatie van) omwonenden te betrekken bij architect keuze en planvorming. Deze laatste ervaring bracht hij in de GroenLinks werkgroep Ruimtelijke Ordening in. Dat heeft er toe geleid dat de werkgroep een inspirerende en goed bezochte avond organiseerde met als motto “Ontwikkelen in samenspraak”.

Jeugdgevangenisterrein

Tijdens deze avond heeft allereerst een projectcoördinator verteld hoe omwonenden en bewoners in Enschede werden betrokken bij de wederopbouw van de “vuurwerkwijk”. Daarna hebben de aanwezigen van gedachten gewisseld over hoe alle belanghebbenden betrokken kunnen worden bij de bouwplannen op het jeugdgevangenis terrein. Heel inspirerend en heel creatief. Naar aanleiding van deze avond heeft de raadsfractie in de raad een motie ingediend waarin het college werd verzocht om aan de slag te gaan met ontwikkelen in samenspraak. We bedoelen hiermee het van het begin af aan betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden bij plannen.

In de motie noemden we als voorbeeld het jeugdgevangenisterrein, maar gaven we ook aan dat het voor elke ontwikkeling in de stad kon gelden. Een meerderheid van de gemeenteraad nam deze motie aan en het college is verder gegaan met het maken van een plan van aanpak.

Collegeprogramma

In de laatste gemeenteraadsverkiezingscampagne hebben we Ontwikkelen in Samenspraak (OIS) als thema regelmatig aan de orde gesteld. We vinden het heel belangrijk dat mensen meedenken en meepraten over hun buurt. In de collegeonderhandelingen hebben we het als belangrijk thema ingebracht en onze GroenLinks wethouder is projectwethouder voor OIS geworden.

En nu de praktijk

Tot zover de randvoorwaarden, maar nu begon het echte werk. De plannen voor ontwikkeling van het jeugdgevangenisterrein moeten gemaakt worden. Allereerst is er een projectorganisatie ingericht en een speciale projectleider gezocht. Iemand met ervaring én gevoel voor Samenspraak. Vervolgens zijn alle betrokkenen uitgenodigd en is hen gevraagd of ze mee willen doen in dit ontwikkelproces. Van Ontwikkelaar en Woonbedrijf tot wijkagent, welstandcommissie en niet in de laatste plaats de mensen in de buurt. Ze wilden allemaal meedoen en er is intensief gewerkt aan de randvoorwaarden en uitgangspunten. Er zijn een aantal grote werkplaatsen georganiseerd waar meegedacht is met de stedenbouwkundige en later de architecten.

Circustent

Uiteindelijk zijn in de zomer van vorig jaar in een circustent op het Jeugdgevangenisterrein zelf de hele buurt en alle belanghebbenden uitgenodigd om hun mening te geven. Daar is ook aan mensen gevraagd of ze bij de verdere planontwikkeling betrokken willen worden. Er kwamen leuke ideeën uit, zo bleek dat er meer behoefte was aan betaalbare woningen met tuin en minder aan dure woningen en appartementen. De buurt gaf aan iets te willen doen met de gracht die rond de jeugdgevangenis ligt en dat een park wenselijk is. Al met al hebben omwonenden, Stedenbouwkundige en medewerkers van de gemeente Zutphen een mooi plan gemaakt en veel ervaring opgedaan. Want voor alle betrokkenen was het nog even wennen om zo met planontwikkeling bezig te zijn. Nu het stedenbouwkundigplan er ligt zijn we natuurlijk nog niet klaar, maar de omwonenden blijven betrokken en volgens mij wordt het een heel mooi plan. Ook bij andere planontwikkeling wordt inmiddels met OIS gewerkt en dat geld niet alleen voor Ruimtelijke Ontwikkeling.

Het heeft al met al wel wat jaren geduurd vanaf de eerste gedachtewisselingen tot de uiteindelijke uitwerking in een stedenbouwkundigplan, maar ik vind het de moeite meer dan waard en we moeten er vooral mee doorgaan en als GroenLinks op blijven hameren.