Fractie GL Zutphen-Warnsveld
Fractie GL Zutphen-Warnsveld

Update: hoe gaat het in de politiek in Zutphen?

Hoe gaat het nu eigenlijk in de Zutphense politiek? Best goed, ervaren wij. Er speelt inhoudelijk ontzettend veel: #ikstavoorderechtbank, opvang vluchtelingen en een hoge werkloosheid. Als raad en college werken we hard aan deze dossiers. Tegelijkertijd loopt er ook nog het proces over de bestuurlijke verhoudingen. In deze post zullen we hier wat meer over vertellen.

Wat ging er aan vooraf?

Na het opstappen van SP wethouder Gründemann en de daarop volgende discussie over meerderheid/minderheidscollege en de vraag of de wethouders een 80% of 100% aanstelling zouden moeten krijgen, hebben we als gemeenteraad de kennis en ervaring van de heer Dijkstra ingeroepen. De aanbevelingen waren om de lucht te klaren waar nodig, meer focus op de inhoud (graag!) en een nieuwe manier van werken ontwikkelen. Lees hier onze bijdrage naar aanleiding van dat rapport tijdens de raadsvergadering in mei. We zijn vervolgens aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit het rapport van de heer Dijkstra.

Waar staan we nu?

Verschillende partijen hebben gesprekken gevoerd om ‘de lucht te klaren’ waar nodig en in het zomerreces hebben we de rust genomen om alle stof neer te laten dwarrelen. In de tussentijd heeft een commissie een leergang ontwikkeld waar oa Victor namens de raad bij betrokken was. Doelen zijn duidelijke rolopvatting en beter samenwerken en op 1 oktober hebben we de eerste avond gehad. Verder hebben de coalitie partijen initiatief genomen om ieder apart met verschillende partijen te spreken. Wij hebben deze gesprekken open en constructief ervaren. Op 15 oktober jl. hebben alle fracties onder leiding van Wim Dijkstra in het openbaar uitgesproken hoe eenieder er nu in staat. Ook dit was in een prettige sfeer. Aan het eind van de avond besloten de fracties unaniem dat Wim Dijkstra ook het vervolg van het proces gaat begeleiden. Hij voert met iedere fractie individueel nog een indringend gesprek (Hoe zie je de toekomst in raad en college?) en komt op basis daarvan met een voorstel naar de raad. Dit kan zijn door als minderheidscollege zoals nu of uitbreiden naar een meerderheidscollege met een extra wethouder. In november nemen we hierover een besluit.

Hieronder onze inbreng tijdens dat gesprek op 15 oktober:
“Wat als alles mogelijk is?” GroenLinks is een idealistische partij, dus wij stellen ons die vraag regelmatig. Ons ideaal, wat betreft het onderwerp van vanavond, is dat we ons als raad samen verantwoordelijk voelen om onze doelen voor Zutphen te behalen. Waar die doelen gelijk zijn én waar die doelen verschillen, versterken we elkaar. Coalitie en oppositie zijn dan eigenlijk irrelevante begrippen. Als raadsleden zijn we allemaal even verantwoordelijk voor een goed bestuur in Zutphen, dus wat willen wij samen? Het zou mooi zijn als we dit vanavond op tafel krijgen.

De vragen van vanavond gaan over de vorm. Wij zouden ook liever over de inhoud praten, maar soms is het nuttig te investeren in de vorm zoals in de leergang en in het proces van vanavond. Het minderheidscollege zien wij als een vorm om invulling te geven aan het ideaal dat we net geschetst hebben. Het college heeft nu niet automatisch een meerderheid, dus zijn echt gedwongen te luisteren wat andere partijen kunnen toevoegen. Wij zien dit ook goed functioneren; het coalitieprogramma wordt breed gesteund, het overgrote deel van de voorstellen unaniem aangenomen met steeds betere forumvergaderingen vooraf. Wij worden hier blij van. Tegelijkertijd merken we dat in de raad het draagvlak voor de vorm minderheidscollege op dit moment steeds meer lijkt af te nemen. De belangrijkste voorwaarde voor ons is dat de vorm die we kiezen gedragen wordt door een grote meerderheid in de raad, want samen zijn we verantwoordelijk.

Als het grootste deel van de raad kiest voor een meerderheid, hoe ziet dat er dan uit in onze ogen? GroenLinks is ook geen pluche plakker, laat dat duidelijk zijn. Wel zijn we trots op onze wethouder en herkennen in de koers van het college velen van onze idealen en speerpunten. Desalniettemin heeft het college het niet gemakkelijk. Zutphen heeft stevige problemen: de rechtbank, hoge werkeloosheid en financieel kan het ook beter. De werkdruk is groot. Soms te groot, waardoor dingen langer duren dan dat we zouden willen. Hierbij speelt ook de relatieve onervarenheid van ons college een rol wat wordt versterkt doordat binnenkort onze burgemeester afscheid neemt. Zijn jarenlange ervaring en grote dossierkennis zal dan ook gemist worden. Alles bij elkaar denken wij dat het verstandig kan zijn te zoeken naar een extra wethouder. Dit zal een ervaren kracht moeten zijn die zo kan beginnen, want we zijn al bijna op de helft van de periode.

Laten we helder zijn: wij sluiten geen van de partijen uit en vinden het belangrijkst om samen te komen tot een breed gedragen invulling. Er zijn partijen die zelf hebben aangegeven een oppositierol te willen vervullen en andere partijen hebben aangegeven open te staan voor een rol in een eventueel meerderheidscollege. Nu hebben wij allen samen de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat een meerderheidscollege breed draagvlak heeft en wij hopen dat we zo snel mogeljk een besluit hebben in welke vorm we samen deze gehele periode onze doelen voor Zutphen gaan bereiken.