Visie GL transities sociaal domein staat als een huis

Handen uit de mouwen voor hen die dat kunnen, hulp voor hen die het echt nodig hebben en weg met de verkokering. Dat is hoe GroenLinks Zutphen de zorgtaken wil oppakken die het rijk binnenkort massaal overlaat aan de gemeenten, met minder geld wel te verstaan!

Er komt een fors nieuw takenpakket naar de gemeente toe. De participatiewet gaat in per 1 januari 2014 en maakt daarmee de gemeente verantwoordelijk voor de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet Social werkvoorziening (WSW). Doel hiervan is dat iedereen, naar vermogen, meedoet en zo mogelijk, aan het werk gaat. Een doelstelling die GL onderschrijft; “recht op werk” i.p.v. “recht op uitkering”, het geeft mensen meer ruimte voor ontwikkeling en sociale contacten.

In 2015 wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor de begeleiding die vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt overgeheveld en de jeugdzorg.
 Alle wijzigingen zullen gepaard gaan met forse budgetkortingen. De gemeente heeft dus een flinke uitdaging om op de nieuwe taken meteen te bezuinigen.

 

Iedereen doet mee

GroenLinks staat positief tegenover deze wijzigingen omdat we zien dat er winst te behalen is met een nieuwe aanpak. We zien meer kansen dat ‘iedereen meedoet’ in de samenleving. De begeleiding van mensen met problemen kan veel effectiever. Nu komen er soms 9 verschillende hulpverleners bij iemand over de vloer. Als dat echt verbeterd kan worden zodat er één regisseur is met veel bevoegdheden, dan worden mensen sneller en daadkrachtiger geholpen. Eén regisseur, één plan is nu nog een papieren wijsheid die hopelijk snel in praktijk gebracht gaat worden.

We vinden het belangrijk dat er ruimte is voor maatwerk. De aanpak kan per persoon verschillen. Zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de talenten, motivatie en ideeën van mensen zelf vergroot hun eigen inzet en kracht. Het is niet erg om daarbij ambitieus te zijn en kansen te pakken waar dat mogelijk is. Toch kan het maatwerk ook betekenen dat iemand met rust gelaten wordt omdat ‘overvragen’ niets oplevert.

 

Nieuwe initiatieven

De gemeente moet aansluiting zoeken bij de instellingen en organisaties die nu de begeleiding van mensen verzorgen of hen een beschutte werkplaats bieden. Bij deze organisaties zit de kennis en ervaring. Door hiermee verder te gaan is de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd.

Toch bestaat dan het risico dat we op de bestaande weg doorgaan en er teveel verkokering blijft. Ook hier ziet GL een belangrijke rol voor de gemeente. Juist het opheffen van die verkokering immers biedt nieuwe kansen. Juist nieuwe ideeën, ver voorbij de verkokering, bieden kansen op een nieuwe, meer effectieve werkwijze. Daarom pleit GL voor voldoende ruimte voor nieuwe initiatieven en nieuwe aanbieders. Hiermee kan de gewenste cultuurverandering de nodige stimulans krijgen.

Eigen kracht

We zien mogelijkheden om mensen meer zelfredzaam te maken zodat ze in hun eigen kracht staan. Tegelijk is dit een valkuil van de nieuwe taken. “Zelfredzaam” en “eigen kracht” kunnen ook verzachtende termen zijn voor het afstoten van taken die mensen aan hun lot overlaten. Hoe vernieuwend en effectief we het ook aanpakken: voor een groep mensen blijft begeleiding en hulp noodzakelijk. GL staat hier pal voor!

We blijven voorstander van de PGB als middel voor maatwerk en persoonlijke keuze.
 Dat neemt niet weg dat we oog hebben voor het (soms) oneigenlijke gebruik wat gemaakt wordt van de PGB. Hoe meer we dit weten te beperken, hoe beter we de PGB kunnen garanderen.