Windenergie
Windenergie

Windenergie ja!

Wij, Groenlinks Zutphen-Warnsveld, zijn voor plaatsing van windturbines in onze regio. Met de lokale opwekking van windenergie dragen we flink bij aan onze duurzame energiedoelstellingen. De plek voor de windturbines moet natuurlijk passen binnen alle natuur- en milieuregelgeving. Met een grote rol voor lokale energiecoöperaties zorgen we er voor dat (een deel van de) opbrengsten geïnvesteerd worden in mooie projecten ten goede van de lokale gemeenschap.

Maandag 11 april stond het onderwerp windturbines op de agenda van de voorbereidende vergadering van de raad (het forum). Het college legde een voorstel neer om een onderzoek te steunen naar mogelijkheden voor windturbines in het gebied Mars/Twentekanaal (zie bijgevoegd kaartje). Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is om het draagvlak voor windturbines te peilen. Bijzonder is dat het plantraject uitgevoerd wordt door energiecoöperatie IJsselwind, een samenwerkingsverband van vier energiecoöperaties van gemeenten Brummen, Voorst, Lochem en Zutphen.
Windturbines; een onderwerp dat altijd veel stof doet opwaaien. Zo was het ook druk bij de vergadering, er was een grote vertegenwoordiging van bewoners uit het gebied waar een zoekgebied voor windturbines gepland staat. Ook hadden we via de mail en telefoon ook al een behoorlijk tegengeluid gehoord.

Wij gaan vóór een energieneutrale gemeente!
Groenlinks werkt hard aan een energieneutrale gemeente. Vele initiatieven dragen daar al aan bij: woningisolatie, afval verminderen, zonnepark Noordveen, zonnewijzer (een website waarop je kan zien of je dak geschikt is voor plaatsing van zonnepanelen. Ook de zoektocht naar een geschikte locatie voor de plaatsing van windturbines maakt deel uit van het plan van gemeente Zutphen energieneutraal te worden.
Wij ondersteunen het voorstel van het college om de mogelijkheden voor windturbines verder te onderzoeken dan ook van harte. Niet omdat we windturbines nu zo mooi vinden, maar wel omdat windenergie nodig is om de duurzame energiedoelstellingen te halen. Met enkel voorgenoemde maatregelen behaal je slechts 25% van je energiedoelstellingen. Voor 1 windturbine zou je 12 voetbalvelden aan zonnepanelen moeten realiseren. Die ruimte is er lokaal domweg niet. Daarbij zijn alternatieven voor windenergie lang niet zo betaalbaar. Ook helder is dat fossiele brandstof nog veel meer schade toebrengt aan natuur en milieu. En waarom dan niet participeren in een windpark op zee? Wij vinden dat je als gemeenschap je eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Dus niet alleen verwijzen naar locaties ver weg maar ook dichtbij de nadelen van ons energieverbruik onder ogen zien.

Zoekgebied
Het zoekgebied is uit een eerder onderzoek als één van de mogelijke locaties voor windturbines naar voren gekomen, en wordt nu als meest kansrijk gezien. Het gebied ten westen van Eefde heeft afgelopen jaren al behoorlijk wat te verstouwen gehad met de nabijgelegen zware industrie, de huidige windturbines, aanleg van de rondweg en de toenemende vaarbewegingen over het Twentekanaal. Het gebied ten noorden van de rondweg bestaat uit een mooi kleinschalig cultuurlandschap met hoge natuurwaarden welke recreatief uitloopgebied is voor bewoners uit Eefde. Aan de westzijde ligt de IJssel, een Natura2000 gebied. Voor ons weegt het argument om te zoeken naar locaties voor opwekking van duurzame energie zwaarder. Maar vanwege de natuur- en landschapswaarden èn de belangen van inwoners en recreanten hebben wij er tijdens de vergadering voor gepleit om met nadruk te onderzoeken welke mogelijkheden er op de Mars en zeer dichtbij de Mars liggen. Ook een duidelijke ruimtelijke relatie met de huidige windturbines is van groot belang (bijvoorbeeld niet te veel hoogteverschil en gelijke kleurstelling).
Daarbij gelden uiteraard de bestaande wet- en regelgeving en de bijbehorende procedures natuurlijk onverkort, en de windturbines zullen niet geplaatst worden als niet kan worden voldaan aan de voorwaarden die natuur en landschap stellen. Daar gaat het onderzoek wat nu uitgevoerd moet gaan worden juist over.

Draagvlak
Draagvlak gaat verder dan enkel de direct omwonenden van het zoekgebied. We hebben, als inwoners van de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook om zelf in de spiegel te kijken; zouden wij bereid zijn een windturbine in onze achtertuin te hebben? Draagvlak kan toe- of afnemen met de grootte van de turbines, de exacte plek, de hoeveelheid. Daarom hebben wij er voor gepleit om draagvlak niet los te koppelen van nader onderzoek. Ruimtelijk onderzoek, onderzoek naar de effecten op natuur en milieu en draagvlakmetingen gaan wat ons betreft hand in hand.

Energiecoöperatie IJsselwind
Wij zijn blij met het initiatief van de vier samenwerkende energiecoöperaties, IJsselwind. Zij geven vorm aan de duurzame energiedoelstellingen die Groenlinks nastreeft. Daarbij past het initiatief van IJsselwind uitstekend bij de participerende samenleving. Dat verdient financiële ondersteuning en vertrouwen. Overigens niet zonder goede financiële en prestatieafspraken te maken.

IJsselwind is een coöperatie, die de bedoeling heeft windenergie van en voor de bevolking op te wekken. Iedereen kan participeren in de coöperatie. IJsselwind kan al rekenen op brede financiële steun. De coöperatie heeft zelf geen winstdoelstelling. Wel is het de bedoeling om inkomsten uit windenergie terug te laten vloeien in het gebied. Zo kunnen de mensen die last krijgen van de molens ook financieel meeprofiteren. En kunnen lokale projecten als landschapsversterking, recreatieve paden en dergelijke gerealiseerd worden. Voor meer informatie over de energiecoöperatie en de plannen verwijzen we graag naar http://www.ijsselwind.nl

Wij gaan er dan ook vanuit dat bewoners en IJsselwind met elkaar in overleg gaan hoe zij één en ander kunnen vormgeven.Wij hopen dat IJsselwind er in zal gaan slagen om de windturbines te plaatsen, zodat vaart kan worden gemaakt met het energieneutraal maken van onze gemeente, de wens van de voltallige raad. 

Sylvie Uenk
Forumlid en fractielid