Goede zorg in de buurt

Er is op dit moment veel onzekerheid over de zorg. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de WMO (waarin de AWBZ ten dele opgaat), de nieuwe Jeugdwet en Participatiewet. Deze verandering biedt kansen om de zorg beter en dichter bij mensen te organiseren, maar wordt in combinatie met de bezuinigingen een zware opgave. GroenLinks zet zich ervoor in dat de mensen die de zorg nodig hebben, kunnen rekenen op passende zorg en begeleiding.

Bewoners zorgen voor de leefbaarheid in de buurt en voor elkaar. Dat kan als er sterkere sociale netwerken ontstaan, die passen in de moderne tijd. Via buurtnetwerken zorgen bewoners zorgen samen voor de ondersteuning van eenzame en/of zieke buurtgenoten. Wij investeren in korte lijntjes tussen wijkverpleegkundigen, sociaalwerkers en buurtnetwerken. Zo wordt het mogelijk dat mensen, samen met familie, buurt- en lotgenoten, meer het heft in eigen hand nemen om ziekte en sociale problematiek te voorkomen of er beter mee om te gaan.

Speerpunten GroenLinks 2014-2018

  • GroenLinks organiseert zorg dichtbij mensen, in de wijk of buurt. Dit doen we door het uitbouwen van sociale wijkteams, als basis voor intensieve samenwerking in de wijk. Doel is het versterken van sociale netwerken en het vroeg signaleren van sociale problemen. Aandacht voor preventie is belangrijk; voorkomen van problemen is beter dan genezen.
  • Gebruik maken van persoonsgebondenbudget (PGB) om mensen zelf te laten kiezen voor de zorg die bij hen past. Inzetten op duurzame relaties met aanbieders van zorg en begeleiding. Vertrouwen in elkaar en intensieve samenwerking zijn cruciaal om precies die zorg en begeleiding te kunnen geven die nodig is en overlap te voorkomen. Wijkbudgetten zijn een middel om dit voor elkaar te krijgen.
  • GroenLinks stelt bij inkoop en aanbesteden van zorg voorwaarden aan kwaliteit van zorg en goed werkgeverschap; minimumkwaliteit waarop ingekocht wordt met oog voor zorgontvangers en zorgverleners.
  • Activiteiten, dagopvang, dagbesteding en beschermde werkplekken zo dicht mogelijk bij huis aanbieden kan door waar mogelijk verschillende doelgroepen te combineren en de ontmoetingscentra die er al zijn hiervoor te gebruiken. Ook scholen kunnen hierin een rol vervullen. Aandacht voor een vertrouwde omgeving, waarin mensen zich veilig voelen, is en blijft belangrijk.