knotwilgen, natuur, landschap, Zutphen

Natuur en landschap

Onze ambitie is dat de gemeente zorgvuldiger omgaat met de bestaande natuurwaarden en dat de stad meer groen en meer schuil-, broed- en foerageergelegenheid gaat bieden. GroenLinks Zutphen wil meer ecologisch beheer van bermen en oevers, natuurontwikkeling en verder bouwen aan het landschap door aanleg van singels, heggen en hoogstamboomgaarden.

Het beheer van water en groen in Zutphen kan en moet veel ecologischer, dat bevordert de biodiversiteit. Het mede door ons geïnitieerde Blauwboek laat zien dat daar veel draagvlak voor bestaat.

Wij willen dat de gemeente structureel stappen onderneemt om de bijzondere flora en fauna van Zutphen goed te beschermen, door het opstellen van een Ambitiedocument Natuur, het aanwijzen van het Emerpark als ‘proeftuin’ voor het ecologisch beheer en een betere naleving van de natuurwetgeving bij initiatieven van derden én initiatieven van de gemeente zelf.

In de komende raadsperiode wordt ook in Zutphen de Omgevingswet ingevoerd, met een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Wij willen dat Zutphen de bescherming van bijzondere natuur en groen in deze documenten een krachtige positie geeft.

We kiezen voor een gezonde landbouwsector, die zich niet uitsluitend richt op concurrentie op de wereldmarkt. Sterke schaalvergroting past niet in het Achterhoekse landschap. Voor GroenLinks gaat een goed inkomen voor de boer samen met zorg voor de dieren en het landschap: koeien in de wei, ruimte voor natuur, zorgvuldig omgaan met meststoffen en goed weidevogelbeheer. We richten ons op de grondgebonden (melk)veehouderij, biologische land- en tuinbouw en een duurzame glastuinbouw specifiek op locatie De Hoven.