Asielzoekerscentrum (3): in het klein vormgeven aan wat er speelt in de wereld

Stel je voor dat we in een gemeente wonen waarin we in het klein proberen vorm te geven aan wat er speelt in de wereld. De wereld stopt niet bij de gemeentegrens. Het hoeft niet gezegd te worden dat er plekken in de wereld zijn waar de problemen veel groter zijn. Met de komst van een asielzoekerscentrum naar Zutphen komt dit dichterbij. Mensen die asiel zoeken hebben recht op hulp en opvang. Als GroenLinks vinden we het goed om te merken dat Zutphen zo’n gemeente is die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. In dit artikel geven we een update over de stappen die wij de afgelopen tijd gezet hebben en onze visie op een aantal van de adviezen van de adviesgroep.

 

Omwonenden Voorsterallee

Voor de omwonenden rond het asielzoekerscentrum komt het letterlijk heel dichtbij. Het valt niet te ontkennen dat dit effect heeft op de wijk. Bij deze willen we nogmaals benadrukken dat we de opstelling van de omwonenden waarderen. Zij hebben de krachten gebundeld en blijven met een open en constructieve houding het gesprek aangaan. Het resultaat mag er zijn: een bundeling van 15 adviezen aan het college. Meer informatie op www.omwonendenazc.nl. De groep heeft aan alles gedacht en ook gekeken naar het belang van de mensen die er komen wonen. We hebben meerdere gesprekken gehad met verschillende vertegenwoordigers van de omwonenden en hebben dit steeds als zeer prettig ervaren, dank daarvoor!

 

Adviezen en aandachtspunten

Het college heeft aangegeven dat zij het merendeel van de adviezen overneemt. Hieronder onze visie op een aantal punten:

 

Risico-analyse en nulmeting door een onafhankelijke partij.

Dit hebben wij van het begin af aan benoemd als een belangrijk onderdeel. Met een nulmeting heb je objectieve cijfers die nodig zijn om tot een goede evaluatie te komen. Factoren als (verkeers)veiligheid, onderwijsvoorzieningen en wijze van communicatie moeten daarbij meegenomen worden. In het forum van 8 september jl. hebben we hier al aandacht voor gevraagd. We kregen toen de toezegging dat het college hiermee aan de slag zou gaan. In het forum van 3 november jl. werd bevestigd dat de risico-analyse minimaal 3 maanden voor de opening van het AZC afgerond moet zijn en dat samen met de beheercommissie wordt verkend welke factoren meegenomen worden. Dit komt overeen met het advies van de omwonenden.

 

Goede onderwijsvoorzieningen.

De kinderen die opgevangen worden in het AZC verdienen goede begeleiding in een veilige omgeving. Een spreiding over verschillende scholen vergt veel van de leerkrachten en leerlingen. Wij staan voor onderwijs op maat voor deze kinderen en bij een groter AZC zijn er meer mogelijkheden om onderwijs op locatie vorm te geven. In de huidige taalschakelklaas van OBS De Waaier is hier al veel ervaring mee opgedaan, maar de financiering ervan staat onder druk. Wij vinden het belangrijk dat deze kennis en ervaring behouden blijft, zodat we de kinderen die net in Nederland zijn onderwijs op maat kunnen bieden. Om die reden hebben we de motie van de PvdA ‘Taalschakelklas moet blijven’ mede ingediend. Lees hier de motie. 

 

Optimalisering verkeerssituatie

Wanneer er meer mensen in de wijk komen wonen, zal er meer verkeer komen. Bewoners van het AZC zullen voornamelijk afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en zich te voet verplaatsen. Daarom vragen wij hiervoor extra aandacht. Op dit moment ontbreekt een voetpad ter hoogte van het AZC en GroenLinks raadslid Victor Boldewijn heeft bij wethouder Pennings aangedrongen om de halte aan de Voorsterallee weer in gebruik te nemen. Lees hier meer.

 

Percentages en aantallen

Als GroenLinks hebben we meermalen benadrukt dat het gaat om mensen en niet om cijfers. Het gaat om kwaliteit en leefbaarheid voor de bewoners van het AZC en de inwoners van Zutphen en in het bijzonder de direct omwonenden. Met elkaar moet we ervoor zorgen dat we de randvoorwaarden zo goed mogelijk maken, zodat de kans op een incident zo klein mogelijk is. De eerder genoemde risico-analyse speelt daarbij een belangrijke rol. Er is nu al elke week een tekort van 400 plaatsen waardoor bijvoorbeeld in Zwolle de mensen in een grote hal moeten verblijven. De problematiek in de wereld is zo groot dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. We vinden het belangrijk dat de mensen welkom zijn en zich welkom voelen in Zutphen. In het advies dringen de omwonenden aan op een gefaseerde invoering, waarbij gestart wordt met een kleiner aantal en ruimte is voor uitbreiding bij positieve evaluaties. Wij hebben onze zorgen over de vertraging van de opvang die hiermee gepaard gaat en het effect op het voorzieningenniveau. Tegelijkertijd leidt fasering wel tot meer draagvlak in de buurt en dwingt het COA (nog meer) om te zorgen voor een goed AZC. Om die reden vinden wij dat de gemeente hier serieus met het COA over in gesprek moet gaan.

 

Wijze van communiceren

Tijdens het Forum van 3 november jl. werd ons door een van de insprekers duidelijk gemaakt dat de communicatie door COA en de Gemeente nog niet op het niveau is waar het zou moeten zijn. Open en adequate communicatie is essentieel. Om die reden hebben wij de wethouder in het vragenkwartier tijdens de raadsvergadering van 1 december jl. gevraagd welke stappen zij de komende tijd gaat zetten en hoe hierover gecommuniceerd wordt. Wethouder de Jonge antwoordde dat de gemeente op dit moment in onderhandeling is het met COA en daar in het belang van de onderhandeling inhoudelijk nu nog geen uitspraken over kan doen. Tegelijkertijd wordt er al voorwerk verricht bijvoorbeeld door gesprekken te voeren met het onderwijs. Daarnaast heeft Wethouder de Jonge onlangs kennisgemaakt met de adviesgroep en met hen de vervolgstappen en wijze van communiceren besproken. De verwachting is dat de concept bestuursovereenkomst in het forum van 12 januari 2015 op de agenda staat. De wethouder heeft benadrukt hierover allereerst met de adviesgroep in gesprek te gaan. Dit geeft ons vertrouwen dat er gewerkt wordt aan oprechte communicatie met alle betrokkenen. Maandag 8 december as. gaan we op werkbezoek bij Vluchtelingewerk Zutphen om met hen in gesprek te gaan. Als we de krachten blijven bundelen, wonen wij echt in die gemeente waarin we in het klein vorm geven aan wat er speelt in de wereld.