Heldere communicatie voor en naar iedereen

Heldere communicatie, meer dan logisch toch? In de praktijk blijkt de Gemeente nog niet altijd helder te communiceren. GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen begrijpt wat er op de website en in brieven van de gemeente staat, zeker als het gaat om zorg, hulp en werk. De motie roept het college op om hier op korte termijn werk van te maken!

Op initiatief van GroenLinks, D’66 en Burgerbelang Zutphen Warnsveld heeft de motie ‘heldere communicatie voor en naar iedereen’, die in de raadsvergadering van 29 februari in stemming werd gebracht, veel steun gekregen. De motie is raadsbreed aangenomen!    

De motie roept het college op om alle uitgaande communicatie zodanig in te richten dat een zo breed mogelijke doelgroep in staat wordt gesteld de informatie zonder hulp van derden te begrijpen. We hebben daarbij aangegeven dat alle communicatie zou moeten voldoen aan referentieniveau B1, waarmee leesbaarheid en begrijpelijkheid voor de grootste doelgroep verzekerd is. Ook stichting drempelvrij geeft hiervoor veel suggesties.

De aanleiding van de motie zijn de berichten die ons regelmatig bereiken over de informatievoorziening vanuit de gemeente, specifiek in het sociaal domein. Mensen vinden niet altijd de juiste hulp en als deze gevonden is dan is de informatievoorziening voorafgaand aan en tijdens de afhandeling van zorgvragen voor mensen niet altijd te begrijpen. Kortgeleden werd dit ook door enkele professionals bevestigd in een forum waarin de stand van zaken in het sociaal domein werd besproken. 

Veel gaat voortvarend, maar wat betreft de begrijpelijkheid van de informatievoorziening is nog een wereld te winnen.

Victor Boldewijn